Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wólce;
Przedszkole w Wólce
Punkt Przedszkolny w Młodziejewicach

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

IM.HENRYKA SIENKIEWICZA

W WÓLCE

 

 

SZKOLNY PROGRAM

WYCHOWAWCZY

 

Rok Szkolny

2015 - 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią następujące

dokumenty:

 • Konstytucja RP art.48.ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1

 • Ustawa o Systemie Oświaty art.1, 4, 5, 22, 33, 34a, 40

 • Podstawa Programowa

 • Statut Szkoły

MISJA

Wychowanie oprócz nauczania jest jednym z dwóch podstawowych zadań szkoły.   Naczelnym zadaniem naszej szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju, przygotowanie do życia w otaczającym świecie oraz ukształtowanie wartości niezbędnych do społecznego współżycia.
 Osiągnięcie tak postawionego zadania jest możliwe jeżeli:                                                                            - wychowanie jest podstawowym składnikiem działań wychowawczych,                                                  - wychowawcą jest każdy nauczyciel, niezależnie od tego czy pełni, czy też nie,                           formalną funkcję wychowawcy klasowego,                                                                                                                        - spójność poszczególnych, teoretycznych i praktycznych poczynań jak i celów                wychowawczych wymaga tego, by nie było między nimi sprzeczności i wzajemnych     wykluczeń,
            - akceptacja przez rodziców poszczególnych zasad i celów wychowania jest                        niezbędnym warunkiem ich realizacji, co wiąże się z koniecznością stałej z nim               współpracy, 
            - zachowanie zgodności poczynań wychowawczych z zasadami i celami przyjętymi w           niniejszym systemie jest obowiązkiem każdego  nauczyciela Publicznej Szkoły               Podstawowej w Wólce.

            Nasza szkoła nosi imię Henryka Sienkiewicza. Osoba patrona jest zobowiązująca dla każdej instytucji, która nosi jego miano. Pragniemy, aby tak było również w naszym wypadku. Dlatego praca wychowawcza w naszej szkole jest oparta na przesłankach wynikających z twórczości patrona oraz z jego szlachetnej osobowości.

Twórczość Henryka Sienkiewicza przez wiele lat wydarzeń historycznych i zmiennych losów ojczyzny kształtowała serca i umysły bardzo wielu Polaków w kraju i za granicami oddziałując bezsprzecznie na ich postawy w sposób bardzo pozytywny. Tak kształtowana praca wychowawcza  powinna przynieść właściwe rezultaty.

CELE OGÓLNE

 • Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze

           intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).

 • Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i w społeczeństwie.

 • Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do

            uzyskania świadectwa szkoły podstawowej.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw wobec

            siebie i innych ludzi oraz umiejętności analizowania różnorodnych zachowań.

 • Dostrzeganie w każdym uczniu ukrytych możliwości oraz zdolności i rozwijanie ich, aby uczeń był kreatywny i miał świadomość większej wartości swoich działań twórczych i oddziaływań wychowawczych, kultywowanie tradycji europejskich, narodowych, religijnych, rodzinnych, kształtowanie postaw moralnych, obywatelskich i patriotycznych w oparciu o normy etyczne i przyjęty system wartości.

 • Umożliwienie rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań.

 • Przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych.

 • Kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i tolerancji wobec zachowań innych ludzi.

 • Tworzenie życzliwej, serdecznej i rodzinnej atmosfery w szkole, wzajemnego szacunku, tolerancji, pozytywnej samooceny uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

 • Przygotowanie uczniów do wyzwań współczesnego świata poprzez aktywność

            intelektualną, edukację multimedialną, naukę języków obcych i zachowań

            prospołecznych.

 • Integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność.

 • Włączenie całej społeczności szkolnej do współdecydowania o sprawach szkoły.

 • Kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się wpływom kolegów ze środowisk

zdemoralizowanych.

 • Kształtowanie właściwych postaw rodziców wobec dzieci.

 • Zadbanie o poprawę sytuacji materialnej uczniów z rodzin patologicznych niewydolnych wychowawczo i zaniedbanych.

 •  

   

W WYNIKU ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY BĘDZIE

 • Samodzielny
  - uczeń dąży do zdobywania wiedzy i umiejętności,
  - dociera do różnych źródeł informacji,
  - bezpiecznie korzysta z urządzeń i przyrządów,
  - komunikuje się z innymi,
  - podejmuje decyzje w sytuacjach problemowych,
  - zna swoje prawa i obowiązki.

 • Aktywny

                 - włącza się w życie szkoły,
                 - reprezentuje klasę, szkołę,
                 - bierze udział w konkursach i imprezach.

 • Odpowiedzialny

                  - zna zasady i potrafi przewidzieć konsekwencje swych poczynań,
                  - rozumie potrzebę doskonalenia i rozwijania samego siebie,
                  - jest odpowiedzialny za swoje czyny,
                  - odpowiada za swoje wyniki w nauce,
                  - dba o swoje zdrowie,
                  - potrafi reagować na zagrożenia,
                  - szanuje dobro wspólne,
                  - rozumie znaczenie umowy, dotrzymuje słowa,
                  - prawda jest dla ucznia naczelną wartością,
                  - potrafi przyznać się do błędu.

 • Asertywny

                 - potrafi przewidzieć zagrożenia, planuje swoją pracę i wypoczynek,

                - umie wyrażać własne opinie w sposób bezpośredni i stanowczy.

 • Tolerancyjny

               - stosuje zasadę dialogu i dyskusji,
               - odnosi się z szacunkiem do innych,
                - chce zrozumieć innego człowieka,
                - uznaje prawo do innych poglądów, zadań,
                - nie kieruje się zawiścią, gniewem, chęcią zemsty,
                - dobrze współpracuje w grupie.

 • Otwarty               

                - chce poznać świat,

                - poznaje poglądy innych,
                - interesuje się różnymi dziedzinami, zjawiskami, wydarzeniami,
                - rozwija swoje zainteresowania.

 • Krytyczny

                - rozróżnia pojęcia dobra i zła,
                - rozróżnia fikcję od realiów,
                - dokonuje oceny postaw poprzez pryzmat wartości.

 • Obowiązkowy

                - terminowo wywiązuje się ze swoich obowiązków
                - jest punktualny,
                - respektuje obowiązujące zasady i normy szkoły i grupy,
                - dba o podręczniki i przybory szkolne,
                - pamięta o pomocach potrzebnych do zajęć.

 • Prawy

                - w swoim postępowaniu kieruje się dobrem i prawdą,
                - stosuje oceny moralne i dokonuje wg nich wyboru w sytuacjach trudnych.

 • Patriota

                - zna historię ojczyzny, hymn, symbole narodowe i odnosi się do nich z
                  szacunkiem,
                - poznaje, kultywuje tradycje narodowe i regionalne,
                - uznaje konieczność rezygnacji i realizacji dążeń na rzecz interesu
                  ogólnonarodowego,
                - akceptuje potrzebę aktywnego włączania się w działalność polityczną i
                  obywatelską,
                - rozumie znaczenie pojęć: wolność, suwerenność, demokracja,
                - szanuje przyrodę i otaczające go środowisko.

 • Wrażliwy na potrzeby innych

                - potrafi zauważyć wokół siebie osoby potrzebujące pomocy,
                - bierze aktywny udział w organizowaniu przez klasę, szkołę akcjach pomocy.

REALIZACJA CELÓW

Wychowanie i kształtowanie osobowości ucznia odbywa się na wszystkich zajęciach
 i podczas całego pobytu w szkole. Oddziaływania wychowawcze nie mogą być ograniczone tylko do niektórych zajęć lub formalnych wychowawców klasowych. Wszyscy nauczyciele wychowują i są odpowiedzialni za osiągnięcia zakładanego celu. Dlatego naczelną zasadą
w postępowaniu wychowawczym jest stara zasada „słowa uczą, ale przykłady pociągają”. Kierując się tymi słowami, nauczyciel jest wzorem osobowym, z którego uczeń w pierwszej kolejności powinien brać przykład. Nie może dochodzić do rozdźwięku między założonymi cechami absolwenta a postępowaniem nauczyciela. Dlatego też wychowawca w swej pracy powinien kierować się następującymi filarami oddziaływań :   

     -  dostarczanie informacji na temat celów i treści nauczania oraz efektów pracy, jasne

        kryteria oceniania, wskazanie mocnych i słabych stron ucznia:                                                                   

     - pomoc w wyrażaniu emocji, inicjowanie dyskusji umożliwiającej wyrażenie własnych    
        poglądów, szczerości i otwartości w dyskusji umożliwiającej podejmowanie tematów
        trudnych, dotyczących jednostki i grupy;

     - bycie wzorem dla ucznia i dostarczanie wzorów do naśladowania, wskazanie reguł, norm  
        postępowania na lekcji i w szkole;                                                                                                   

     - stworzenie różnorodnych sytuacji wychowawczych; aktywne, emocjonalne i refleksyjne  
        przeżywanie pełnionych ról w klasie i szkole, dzielenie się efektami własnej pracy z
        innymi;

     - podejmowanie współpracy z uczniem, wspólne rozwiązywanie konfliktów i problemów,  
        inspirowanie współpracy między uczniami (praca w grupach);

     - podejmowanie i pełnienie ról, uczniowie mają możliwość wyboru i sposobu  
        wykonywania oraz czasu realizacji zadania, samorządności,

      - stwarzanie warunków do wyboru różnej aktywności ucznia, dostarczanie różnych  

       strategii umożliwiających uczniom uzyskiwanie wyników adekwatnych do ich

       możliwości;

     - aktywny udział w tworzeniu dobrych tradycji szkoły

 

L.p.

Cecha ucznia

(cel)

Obszary realizacji

Metody

1.

Samodzielny

Przedmioty nauczania

Lekcje wychowawcze

Koła zainteresowań

Klasa

Biblioteka

- Praca domowa

- Praca w grupach

- Samorząd szkolny i klasowy

- Imprezy szkolne i klasowe,

środowiskowe:

- wycieczki, rajdy, zielone szkoły

- dyskusje na forum grupy

- konkursy przedmiotowe, tematyczne, artystyczne

- elementy inscenizacji, dramy na lekcji

2.

Odpowiedzialny, obowiązkowy, asertywny

Przedmioty nauczania

Lekcje wychowawcze Samorząd szkolny

Klasa

- pełnienie ról w klasie i w szkole

- praca w grupach

- prace domowe

- podejmowanie zadań

- imprezy, uroczystości, wycieczki, dyskoteki

- prelekcja, film

- dyskusja

- profilaktyka, np.: fluoryzacja

- samoocena

- „sprzątanie świata”

- akcje charytatywne

3.

Aktywny, twórczy

Przedmioty nauczania

Lekcje wychowawcze  Zajęcia pozalekcyjne

Prace indywidualne

Koła zainteresowań

- wykazy i pokazy (grupy i zabawy)

- konkursy

- przeprowadzenie doświadczeń

- gazetka

- redagowanie gazety

- wystrój klasy

- wystrój szkoły

- dekoracje na imprezy szkolne

4.

Prawy, wrażliwy na potrzeby innych.

Tolerancyjny

Przedmioty nauczania

Lekcje wychowawcze

Zajęcia pozalekcyjne

Prace indywidualne

Koła zainteresowań

- symulacja sytuacji wychowawczych

- dyskusje na forum klasy

- kontrakty

- wybory samorządowe

- wycieczki

- dyskusja

- ukazywanie wzorów osobowych

- film, teatr, media

- gry i zabawy

- prelekcje

- spotkania z ciekawymi ludźmi

- akcje charytatywne

- spotkania z rodzicami

 

5.

Patriota

Przedmioty nauczania

Lekcje wychowawcze

Uroczystości szkolne

- obchody świąt narodowych

- Dni Patrona

- udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

- redagowanie gazety

- gazetki szkolne

 

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM
I KULTURALNYM

- Rozpoczęcie roku szkolnego                                                         1 IX
- Dzień Edukacji Narodowej                                                         ~ 14 X
- Odzyskanie Niepodległości                                                                    ~ 11 X
- Dni Sienkiewiczowskie                                                                   V
- Zakończenie roku szkolnego                                                         czerwiec
- Sprzątanie świata                                                                              IX

- Dzień Ziemi                                                                                     IV
- Dzień Dziecka                                                                                1 VI
- Dzień sportu                                                                                   30 V
- Dzień samorządności                                                                     21  III
- Uroczystości świąteczne
- Wybory do samorządu                                                                   IX

 

Samorząd                                          Dyrektor                                                Rada Rodziców

Uczniowski

szkoła