AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wólce
Przedszkole w Wólce

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Wewnątrzszkolny System Oceniania,

Klasyfikowania i Promowania Uczniów

Publicznej Szkoły Podstawowej

 im. Henryka Sienkiewicza w Wólce

§ 1.

 1. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania dotyczy

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wólce.

§ 2

 1. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania został opracowany na podstawie na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły podstawoweji gimnazjum (Dz. U. nr 61 poz. 624), uwzględniając postanowienia Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku z późniejszymi zmianami w sprawie warunków i zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych ustala się następujące zasady oceniania wewnątrzszkolnego:

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW

§ 3

1. Ocenianiu podlegają: 

     1) osiągnięcia edukacyjne ucznia:

     2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 

 

§ 4

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)     informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)     udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)     motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)     dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)     umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)     formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)     ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)     ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

4)     przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania;

5)     ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)     ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)     ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach w nauce ucznia.

 

4. Szkolny system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007r., Statutem Szkoły, Podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego i Programem Szkoły.

     1)   Szkolne ocenianie:

a)   jest procesem służącym ustalaniu osiągnięć uczniów oraz komunikowaniu o nich,

b)     wspiera uczniów w ich osobistym rozwoju intelektualnym i moralnym,

c)     wdraża procedury służące podwyższaniu trafności oceniania szkolnego.

 

      2)   Szkolny system oceniania tworzą: dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice, uczniowie,   środowisko lokalne (radni).

 

      3)  Szkolny system oceniania zakłada spójność z systemami przedmiotowymi.

 

 4)  Szkolny system oceniania jest procesem dynamicznym, wymagającym opisu (priorytety, cele, zasady, procedury), wdrożenia i ewaluacji (badanie i ocena systemu).

 

 5)Cele uczniów:

a)     samoocena własnych osiągnięć,

b)     rozpoznawanie stylu uczenia się,

c)     porównywanie własnych aspiracji z uzyskiwanymi wynikami,

d)     nabywanie świadomości o konieczności prezentowania własnych osiągnięć,

e)     podejmowanie prób planowania własnego rozwoju.

 

      6) Cele rodziców:

a)     odbieranie czytelnych komunikatów o rozwoju dziecka,

b)     porównywanie oferty edukacyjnej szkoły z możliwościami i zainteresowaniami  dziecka,

c)     współpraca ze szkołą w eliminowaniu trudności dziecka.

 

7) Cele nauczycieli:

a)     tworzenie systemów wymagań przedmiotowych z zachowaniem hierarchiczności oceniania i informowanie o nich uczniów,

b)     opracowywanie kryteriów dla przedmiotowych systemów oceniania,

c)     diagnozowanie osiągnięć i postępów uczniów poprzez korzystanie z różnorodnych metod ewaluacji,

d)     gromadzenie informacji o rozwoju uczniów,

e)     przekazywanie informacji o osiągnięciach ucznia w formie oceny uzupełnionej komentarzem (motywującym),

f)      modyfikowanie nauczycielskiego systemu dydaktycznego zgodnie z wynikami ewaluacji.

 

8) Cele dyrekcji szkoły:

a)     koordynacja prac związanych z tworzeniem i ewaluacją szkolnego systemu oceniania,

b)     stworzenie warunków dla doskonalenia nauczycielskich systemów oceniania,

c)     promowanie najlepszych propozycji,

d)     promowanie własnej szkoły (np. poprzez informację o osiągnięciach szkoły i in.).

 

       9) Cele środowiska lokalnego:

a)     odbieranie informacji o jakości pracy szkoły,

b)     promowanie sukcesów szkolnych uczniów,

c)     zapewnienie więzi wiedzy szkolnej z istotną dla środowiska wiedzą pozaszkolną.

 

       10) Zasady szkolnego systemu oceniania uwzględniają ponadto:

a)     zgodność ze standardami określonymi w podstawie programowej,

b)     kryterialność ocen wynikająca z przedmiotowych systemów nauczania,

c)     systematyczność w gromadzeniu informacji o uczniu,

d)     różnorodność metod oraz form sprawdzania i oceniania,

e)     komunikatywność komentarza towarzyszącego ocenie,

f)      uznawaniem pierwszeństwa informacji pozytywnej o osiągnięciach ucznia nad ujawnieniem braków,

g)     wskazywanie uczniom sposobów w pokonywaniu trudności w zachowaniu i uczeniu się,

h)     zachowanie elastyczności w tworzeniu wymagań wobec uczniów o specyfi-cznych trudnościach,

i)      jawność ( zakres dostępności dokumentacji ewaluacyjnej dla uczniów, nauczycieli, dyrektora szkoły, rodziców).

 

§ 5

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)     wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)     sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)     warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Informacje uzyskane od nauczycieli dotyczące obowiązującego zakresu i kryteriów wymagań uczniowie i rodzice (opiekunowie prawni) potwierdzają własnoręcznym podpisem.

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)     warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2)     warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

3)     skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

Sposoby informowania rodziców (opiekunów prawnych):

-      ogólnoklasowe spotkania  - wywiadówki,

-      indywidualne spotkania w terminie ustalonym przez nauczycieli (w miarę potrzeb),

-      korespondencje w dzienniczku lub zeszycie przedmiotowym wg ustaleń nauczyciela,

-      informacje telefoniczne – potwierdzone zapisem w dzienniku lekcyjnym.

-      w przypadku zagrożenia ucznia otrzymaniem negatywnej oceny semestralnej,  końcowo rocznej oraz o nieklasyfikowaniu nauczyciel i wychowawca informują rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż miesiąc przed datą wystawienia oceny,

-      rodzice (prawni opiekunowie) są poinformowani o wszystkich wystawionych ocenach na tydzień przed Radą Klasyfikacyjną.

 

 1. 3.   O częstotliwości oceniania przedmiotowego decyduje liczba godzin z zajęć edukacyjnych wynikająca z planu nauczania. W związku z tym ustala się minimalną liczbę ocen, które powinien uzyskać uczeń w danym semestrze:

-   trzy, w przypadku zajęć  edukacyjnych realizowanych w wymiarze 1 godziny   tygodniowo,    wystawiane systematycznie – średnio jedna ocena na pięć tygodni,

-   w przypadku pozostałych zajęć edukacyjnych systematyczna ocena minimum raz w miesiącu.

       Oceny muszą być wpisywane do dziennika lekcyjnego na bieżąco.

4.Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:
Ocenie podlegają:

1)     sprawdziany pisemne wiadomości:

-        prace klasowe z omówionego materiału (w postaci wypracowania lub zadań) ,

-         dyktanda,

-         wystandaryzowane testy sprawdzające wiadomości i umiejętności,

-         kartkówki (maksymalnie 15 min.)obejmujące nie więcej niż trzy ostatnie tematy zajęć  edukacyjnych,

2)    praca ucznia na lekcji:

-         odpowiedź ustna,

-         aktywność,

-         prezentacje,

-        współudział w prowadzeniu lekcji (np. referat),

3)     samodzielna praca na lekcji ucznia:

-        pisemna praca w zeszycie,

-        odpowiedź,

-        praca projektowa – praktyczna (wytwory pracy ucznia).

4)     prace domowe.

 

5. Zasady ustalania prac pisemnych:

1)     Sprawdziany wiadomości (prace klasowe) muszą być zapowiadane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem po uprzednim powtórzeniu materiału.          

2)     Nauczyciel nie może przeprowadzić kolejnego sprawdzianu (pracy klasowej), jeśli wcześniej nie     oddał i nie omówił wyników poprzedniego.

3)     W jednym dniu nie może być więcej niż jedna praca klasowa lub inny sprawdzian wiadomości z danego materiału.

4)     W ciągu tygodnia uczniowie mogą pisać 2 sprawdziany pisemne (prace klasowe) obejmujące zakres jednego działu edukacyjnego. Sprawdziany te muszą być zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i wpisem przewidzianego terminu ołówkiem do dziennika.

5)     Kartkówki obejmujące 3 ostatnie tematy uczniowie piszą bez wcześniejszego zapowiadania. Kartkówka jest równoznaczna z odpowiedzią ustną.

6)     Nie można przeprowadzać pisemnego sprawdzianu pod koniec lekcji z bieżącego materiału.

7)     Nauczyciel nie powinien przeprowadzać prac klasowych w ostatnim  tygodniu przed terminem zakończenia wystawiania ocen semestralnych/ rocznych.

8)     Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów przekładane. Jeżeli przełożenie sprawdzianu nastąpi z winy uczniów, następne sprawdziany mogą odbyć się bez wcześniejszej zapowiedzi.

9)     Ocenioną pracę pisemną uczeń otrzymuje nie później niż 14 dni od dnia jej napisania, w przypadku języka polskiego 21 dni. W sytuacjach losowych dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych o czas nieobecności nauczyciela.

 

 1. 6.     Zasady poprawiania ocen:

1)     uczeń jest zobowiązany do systematycznego poprawiania negatywnych ocen bieżących (cząstkowych). Oceny negatywne czyli ocenyniedostateczne i przypadki rezygnacji z prac pisemnych uczeń jest zobowiązany poprawić w  terminie i na zasadach określonych przez nauczyciela (nie później jednak niż 2 tygodnie od daty  jej otrzymania),

2)     uczeń poprawia ocenę pisemnie ze sprawdzianu pisemnego i ustnie z odpowiedzi ustnej,

3)     uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną za I semestr zobowiązany jest do uzupełnienia poziomu  wiedzy i umiejętności w terminie i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu,

4)     uczeń, który nie uzupełnił poziomu wiedzy i umiejętności (nie poprawił oceny niedostatecznej) z  zakresu I semestru nie może otrzymać pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej,

5)     uczeń, który chce uzyskać ocenę roczną wyższą od semestralnej o dwa stopnie zobowiązany jest  do uzupełnienia poziomu wiedzy i umiejętności niezbędnych na ocenę wyższą w terminie i na  zasadach uzgodnionych z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.

 

7. Nagradzanie uczniów:

1)     pochwała wychowawcy klasy,

2)     pochwała dyrektora szkoły z zawiadomieniem rodziców i całej społeczności szkolnej,

3)     list pochwalny Rady Pedagogicznej,

4)     nagroda książkowa za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,

5)     nagroda książkowa za 100% frekwencję,

6)     tytuł ,, Najlepszy z najlepszych”

7)     Stypendium Naukowe Wójta Gminy Strzałkowo przyznawane najlepszemu uczniowi w szkole,

8)     stypendium Rady Ministrów przyznawane wg regulaminu zewnętrznego.

 

8. Formy pomocy uczniom z trudnościami szkolnymi:

       Jeżeli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału, ma prawo do:

1)     dodatkowej pomocy i oceny postępów w nauce w terminach uzgodnionych z nauczycielem,

2)     ma również prawo do pomocy ze strony samorządu klasy lub uczniowskiego w opanowaniu   materiału, który sprawia mu trudności,

3)     warunkiem udzielenia pomocy jest obecność na zajęciach programowych lub usprawiedliwiona nieobecność i co najmniej dobra ocena zachowania.

 

§ 6

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).

 

 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

 

 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemnie prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

§ 7

 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 

 1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

 

 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

§ 8

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 9

Uwzględniając stan zdrowia ucznia:

 1. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z wykonywania niektórych, wskazanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

Uczeń jest oceniany i klasyfikowany. Stosuje się tutaj wymagania edukacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego-na podstawie tej opinii.

 

 1. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego, z zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza , na czas określony w tej opinii.

W wypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych -

uczeń nie uczęszcza na te zajęcia i przez cały okres tego zwolnienia nie jest oceniany. Jeżeli okres zwolnienia uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „ zwolniona”.

 

 

 

 

§ 10

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

 

 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka  obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

 1. 3.   W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się: „zwolniony”, ,,zwolniona’.

 

§ 11

 1. 1.   Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia  oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skali ustalonej w pkt. 9.
 2. 2.   Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 13 ust. 4 i § 15 ust. 5 Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r.
 3. 3.   Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego.
 4. 4.   Klasyfikacja roczna w klasach I - III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz  ustaleniu jednej  rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 13 ust. 3 i § 15 ust. 4.
 5. 5.   Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w kl. I – III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 13 ust. 4 i § 15 ust. 5.
 6. 6.   Klasyfikacja roczna w klasach IV – VI polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie, według skali, o której mowa w § 13 ust. 2 i § 15 ust. 3.
 7. 7.   Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 13 ust. 4 i  §15 ust. 5.
 8. 8.   Przed rocznym  klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania na tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym. Ocena wystawiona za drugi semestr jest jednocześnie oceną roczną. W razie nieobecności na zabraniu należy poinformować rodziców pisemnie w ciągu siedmiu dni.

 

§ 12

 1. 1.   Śródroczne i roczne  oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 2. 2.   Śródroczne i roczne  oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocje do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

            § 13

 1. Roczne  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VI ustala się w stopniach według następującej skali:

            Stopień          

Oznaczenie cyfrowe

Stosowane skróty

      Celujący                                      

6

cel

      Bardzo dobry                                  

5

bdb

      Dobry                                                

4

db

      Dostateczny                                            

3

dst

      Dopuszczający                             

2

dop

      Niedostateczny            

1

ndst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1) Ustala się następujące wagi, mające na celu uwzględnienie stopnia ważności poszczególnych form pracy:

a)     prace klasowe – 35%

b)     kartkówki – 20%

c)     odpowiedzi ustne – 15%

d)     zadania domowe, prowadzenie zeszytu – 10%

e)     prace dodatkowe (referaty, projekty) – 10%

f)      aktywność na lekcjach – 5%

g)     udział w konkursach, olimpiadach – 5%

 

Ocena klasyfikacyjna wyraża się wzorem:

S = 0,35a + 0,2b + 0,15c + 0.1d + 0,1e + 0,05f + 0,05g

Przy wystawianiu oceny stosuje się następujące reguły zaokrąglania:

           S > 5,5                    - celujący

           5,5 > S > 4,5           - bardzo dobry

           4,5 > S > 3,5           - dobry

           3,5 > S > 2,5           - dostateczny

           2,5 >S > 1,5            - dopuszczający

           S < 1,5                    - niedostateczny 

W przypadku kilku ocen za daną formę pracy, do wzoru wstawia się średnią arytmetyczną uzyskanych ocen.

W przypadku braku oceny za określoną formę pracy, uczeń ma prawo do uzyskania takiej oceny w dodatkowym terminie określonym przez nauczyciela.

Dopuszcza się możliwość modyfikowania systemu wag zgodnie z wymaganiami danych zajęć edukacyjnych.

KRYTERIA OCENIANIA PRAC PISEMNYCH:

100% + zadanie dodatkowe lub 100%    -   ocena celująca

                  100%  -  91%                         -   ocena bardzo dobra

                  90%    -  76%                         -   ocena dobra

                  75%    -   51%                        -   ocena dostateczna

                  50%    -   31%                        -   ocena dopuszczająca

                  poniżej    31%                        -   ocena niedostateczna

Dopuszcza się możliwość modyfikowania  w/w kryteriów zgodnie z potrzebami danych zajęć edukacyjnych.

 

 

WYMAGANIA   EDUKACYJNE

 1. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni cząstkowych i klasyfikacyjnych (uczeń otrzymuje stopień, którego kryteria są jako całość najbliższe jego sprawdzonym osiągnięciom):

1)       Stopień  celujący otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania wykraczające (W) , czyli który:

a)     pracował systematycznie z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu,

b)     wykonywał wszystkie zadania zaległe, wynikające również z jego ewentualnej absencji,

c)     wykazywał się inwencją twórczą, nie czekając na inicjatywę nauczyciela,

d)     biegle posługiwał się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych       lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,

e)     sięgał do różnych źródeł informacji,

f)      wykazywał się indywidualną pracą wykraczającą poza realizowany program,

g)     osiągał wysokie wyniki w konkursach szkolnych - 95% poprawnych odpowiedzi

h)     reprezentował szkołę w konkursach przedmiotowych, kwalifikując się do dalszego etapu,

i)      wykazywał się dużą systematycznością, zdyscyplinowaniem, pracowitością

j)      jest wzorem do naśladowania dla innych.

 

2)     Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające (D), czyli który:

a)   pracował systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu

b)  wykonywał wszystkie zadania zaległe, wynikające również z jego ewentualnej absencji,

c)   wykazywał się wiedzą i umiejętnościami w rozwiązywaniu zadań, problemów teoretycznych i       praktycznych nie schematycznych o znacznym stopniu trudności,

d)  posiadał umiejętności dokonywania i uzasadniania uogólnień,

e)   charakteryzował się sumiennością, samodyscypliną i znaczącymi postępami w nauce,

f)   w zdobywaniu wiedzy potrafił korzystać z różnych źródeł informacji.

 

3)     Stopień dobry otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające (R), czyli który:

a)   pracował systematycznie na każdej i w domu,

b)  opanował wiadomości umiarkowanie trudne, ale i niezbędne w dalszej nauce,

c)   poprawnie stosował wiadomości, rozwiązywał (wykonywał) w większości nietypowe zadania       teoretyczne (praktyczne),

d)  wykonywał zadania w terminie określonym przez nauczyciela, a także uzupełniał ewentualne braki,

e)   wykazywał się samodzielnością, sumiennością i samodyscypliną.

 

4)     Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe (P), czyli który:

a)   pracował w miarę systematycznie i doskonalił w sobie tę cechę,

b)  opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie  podstawowym określonym przez szkolny zespół przedmiotowy,

c)   umiał zastosować wiadomości zdobyte na zajęciach w sytuacjach typowych i rozwiązywać       zadania według poznanego wzorca

d)  potrafił wykorzystać je także w sytuacjach  pozaszkolnych,

e)   opanował głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości.

   Warstwa treści podstawowych nie powinna przekraczać 50% treści całego programu.

5)       Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne (K), czyli który:

a)   wykazał się znajomością treści całkowicie niezbędnych w dalszym zdobywaniu wiedzy z  danego przedmiotu,

b)  rozwiązywał (wykonywał) samodzielnie zadania typowe (wyćwiczone na lekcji) o niewielkim       stopniu trudności lub przy pomocy nauczyciela,

c)   pracował systematycznie w miarę swoich możliwości

d)  opanował umiejętności potrzebne w życiu

      Wskazują one na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych   w podstawie  programowej, a także na opanowanie w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności podstawowych.

6)     Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)   nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego danej dziedziny edukacyjnej w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tej dziedziny edukacyjnej,

b)  nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności,

c)   nie pracował na lekcjach i w domu.

 

  §   Szczegółowe kryteria wymagań programowych poszczególnych przedmiotów opracowują komisje  przedmiotowe przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

  §   Szczegółowe kryteria ocen z poszczególnych dziedzin edukacyjnych w załączeniu.

 1. 2.     Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach I – III polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia  i ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej oraz opisowej oceny zachowania.
 2. 3.     Opisowa ocena klasyfikacyjna zawiera informacje dotyczące poziomu osiągnięć ucznia i jego   postępów, a w szczególności dotyczące:

1)   rozwoju poznawczego, w tym zakresie:

a)     mówienia i słuchania,

b)     czytania i pisania,

c)     umiejętności matematycznych,

d)     umiejętności przyrodniczych i społecznych,

2)   rozwoju artystycznego,

3)   rozwoju społeczno – emocjonalnego,

4)   rozwoju fizycznego,

5)   propozycje działań edukacyjnych .

 

 1. Oceny śródsemestralne  zapisywane są w dzienniku, zeszycie ucznia, w karcie pracy lub dzienniczku ucznia oraz przy ocenianiu sprawdzianów nauczyciel posługuje się oceną wyrażoną za pomocy symboli cyfrowych (6, 5, 4, 3, 2, 1), które odpowiadają określonemu poziomowi wiadomości i umiejętności ucznia w zakresie poszczególnych edukacji. Oceny zapisywane w dzienniku i na sprawdzianach mogą zawierać komentarz słowny.

Ocena -  symbol  cyfrowy

Poziom wiadomości             i umiejętności

Ocena bieżąca

Ocena sprawdzianów

6

Ocena celująca

(cel)

poziom  najwyższy

Uczeń wykazuje się wiadomościami
i umiejętnościami
  wykraczającymi poza podstawę programową

ocenę 6 otrzymuje uczeń, który wykazuje bardzo dobry tok myślenia. Uzyskał 100% + zadanie dodatkowe lub uzyskał 100%   wszystkich punktów

Komentarz słowny dla ucznia: np.: Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje!

5

Ocena bardzo dobra (bdb)

poziom wysoki

Uczeń osiąga doskonałe wyniki,
w pełni przyswoił wiadomości
i umiejętności objęte programem nauczania. Biegle korzysta
ze zdobytych wiadomości w różnych sytuacjach, proponuje śmiałe, odważne i twórcze rozwiązania problemów i zadań.

ocenę 5 otrzymuje uczeń, który wykazuje bardzo dobry tok myślenia. Uzyskał 100% - 91%  wszystkich punktów .

Komentarz słowny dla ucznia: np.: Osiągasz doskonałe wyniki. Należą Ci się gratulacje!

4

Ocena dobra

 (db)

poziom średni

Uczeń pracuje samodzielnie, sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości w typowych sytuacjach, rozwiązuje w praktyce typowe zadania i problemy, a wskazane błędy potrafi poprawić.

 

 

ocenę 4 otrzymuje uczeń, który wykonał pracę samodzielnie i popełnił niewielką ilość błędów. Uczeń musi uzyskać 90 - 76% wszystkich punktów.

Komentarz słowny dla ucznia: np.: Pracujesz bardzo dobrze. Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj!

3

Ocena dostateczna (dst)

poziom dostateczny

Uczeń stosuje zdobyte wiadomości
i zazwyczaj samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim poziomie trudności. Przy trudniejszych wymaga pomocy nauczyciela.

 

 

ocenę 3 otrzymuje uczeń, który wykonał pracę przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Uczeń musi uzyskać 75 - 51 % wszystkich punktów.

Komentarz słowny dla ucznia: np.: Dobrze pracujesz, ale stać cię, by było na więcej. Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace – będziesz osiągać jeszcze lepsze wyniki.

2

Ocena dopuszczająca (dop)

poziom niski 

Uczeń przyswoił część wiadomości
i zdobył niektóre umiejętności objęte programem nauczania oraz stara się je zastosować w typowych sytuacjach. Samodzielnie wykonuje tylko zadania o niewielkim stopniu trudności. Wymaga częstej pomocy
i dodatkowych wskazówek nauczyciela.

 

ocenę 2 uzyskuje uczeń, który popełnia liczne błędy, potrzebuje pomocy nauczyciela. Uczeń musi uzyskać 50 - 31% wszystkich punktów.

Komentarz słowny dla ucznia: np.: Pracuj uważniej! Pomyśl!, Pracujesz, ale popełniasz dużo błędów. Musisz uważniej pracować. Włóż więcej wysiłku w pracę. Korzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców.

1

Ocena niedostateczna

 (ndst)

poziom bardzo niski

Uczeń ma duże problemy
z przyswajaniem wiedzy
i umiejętności. Nie pracuje samodzielnie. Wymaga stałego wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela.

ocenę 1 uzyskuje uczeń, który popełnia liczne błędy, nie radzi sobie z wykonywaniem wielu zadań, niezbędna jest mu pomoc nauczyciela. W sprawdzianie uzyskuje 30 - 0% wszystkich punktów.

Komentarz słowny dla ucznia: np.:
To sprawia ci kłopot
! Musisz więcej pracować, a zaczniesz osiągać lepsze wyniki w nauce. Pracuj systematycznie, korzystając z pomocy nauczyciela i rodziców.

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów przyjmuje formę:

   §   pisemną – w klasie I, II, III wyrażoną stopniem (od 1 do 6 wpisaną do dziennika lekcyjnego), 

   §   werbalną – ustne wyrażanie zdania akceptacji przez nauczyciela i kolegów podczas zajęć.

Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Sposób oceniania jest adekwatny do danego rodzaju działań.

5. Ocena semestralna i końcowo roczna jest oceną opisową zawierającą informacje dotyczące:

1)     postępów w nauce i efektów jego pracy,

2)     napotykanych przez niego trudności w realizacji do możliwości i wymagań edukacyjnych,

3)     potrzeb rozwojowych ucznia,

4)     nauczycielskich propozycji konkretnych działań pomocnych w pokonywaniu trudności przez ucznia.

 

7. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi, a oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 

 

 

§ 12

 

OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW w klasach I-III

 1. Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania  w klasach I-III uwzględnia w szczególności:
  a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
  c) dbałość o honor i tradycje szkoły;
  d) dbałość o piękno mowy ojczystej;
  e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole o poza nią;
  g) okazywanie szacunku innym osobom,

h) udział w pracach na rzecz szkoły i klasy.

 

1)     Roczna ocena zachowania w klasach I-III ma charakter opisowy.

2)     Ocenę ustala nauczyciel - wychowawca uwzględniając :

- opinię innych nauczycieli uczących ucznia,

- opinię niedydaktycznych pracowników szkoły,

- opinię kolegów i koleżanek,

- samoocenę ucznia.

 

3)     Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia podczas zajęć edukacyjnych  w klasie, jak i poza nią.

4)     Ocena zachowania nie może mieć wpływu na :

- oceny z zajęć edukacyjnych,

- promocje do klasy programowo wyższej.

Ustala się następującą symbolikę i skalę bieżącego oceniania zachowania:

A - uczeń reprezentuje postawę wzorową  

B – uczeń reprezentuje postawę bardzo dobrą   
C – uczeń reprezentuje postawę  dobrą
D – uczeń reprezentuje postawę niewłaściwą  

 

5)      Kryteria oceny bieżącej zachowania:


A – Uczeń bardzo sumiennie przygotowuje się do zajęć, często podejmuje zadania dodatkowe.  Nie opuszcza zajęć szkolnych, a sporadyczne nieobecności ma zawsze usprawiedliwione. Zawsze uzupełnia braki wynikające z nieobecności. Zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników, nigdy nie używa 'brzydkich słów". Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest zawsze koleżeński. Nigdy nie bierze udziału w bójkach, kłótniach i sporach. Nigdy się nie spóźnia na zajęcia. Wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

B – Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć. Ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności i uzupełnia braki z nimi związane. Najczęściej zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jest koleżeński. Nie bierze udziału w bójkach, kłótniach i sporach. Sporadycznie spóźnia się na zajęcia. Bez zastrzeżeń zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Bez zastrzeżeń pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje np. dyżurnego. Dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

C – Uczeń zazwyczaj jest dobrze przygotowany do zajęć, a jego nieobecności są zazwyczaj usprawiedliwione  Zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje zachowanie po zwróceniu uwagi przez nauczyciela, zwykle jest koleżeński. Zdarza mu się brać udział w bójkach, kłótniach i sporach. Często spóźnia się na zajęcia. Nie sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych. Zwykle sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zwykle dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

D – Uczeń bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć. Jego nieobecności są często nieusprawiedliwione .Uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do dorosłych osób i rówieśników, używa wulgaryzmów. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest niekoleżeński. Jest konfliktowy, często bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach. Nagminnie spóźnia się na zajęcia.  Sprawia kłopoty wychowawcze podczas wyjść, wycieczek i zajęć szkolnych. Nie wywiązuje się z powierzonych mu funkcji, np. dyżurnego. Niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego. Niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy.

 

6)     W ramach oceniania bieżącego nauczyciel obserwuje ucznia. Ewentualne uwagi odnotowuje w zeszycie korespondencji. Pod koniec każdego miesiąca nauczyciel ocenia zachowanie ucznia stosując w/w symbole, co odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

 

OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW w klasach IV-VI

 

2. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od kl. IV szkoły podstawowej, ustala się wg następującej skali:

1)     wzorowe

2)     bardzo dobre

3)     dobre

4)     poprawne

5)     nieodpowiednie

6)     naganne.

Zachowanie ucznia określa się w siedmiu obszarach. Nauczyciel wybiera w kolejnych kategoriach jeden spośród pięciu sposobów zapisów-ten, który najbardziej charakteryzuje ucznia. Tym samym przyznaje uczniowi określoną liczbę punktów. Brana jest również pod uwagę samoocena ucznia jak i opinia zespołu klasowego.

A)   Wywiązuje się z obowiązków ucznia.

4 pkt. -  Uczestniczy w zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych, co owocuje sukcesami    naukowymi, sportowymi lub w innych dziedzinach, potwierdzonych dyplomami lub świadectwami. Zawsze dotrzymuje ustalonych terminów, zawsze dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań.

3 pkt.  - Uczestniczy w zajęciach szkolnych co pozwala mu osiągnąć wyjątkowo

       wysoki poziom wiedzy w zakresie wybranych przez niego przedmiotów objętychszkolnym programem nauczania. Zwykle dotrzymuje ustalonych terminów,  zazwyczaj  zawsze dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań.

2 pkt. - Sporadycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych, rozszerza wiedzę tylko

po to, aby  zapewnić sobie dobre stopnie. Rzadko dotrzymuje ustalonych

terminów lub niezbyt dobrze   wywiązuje się z powierzonych mu zadań.

1 pkt. -  Nie jest  zainteresowany samorozwojem, satysfakcjonuje go uzyskanie

przeciętnych do jego możliwości wyników. Często nie dotrzymuje ustalonych

 terminów, niechętnie wykonuje powierzone mu zadania.

0 pkt. - Nie jest zainteresowany samorozwojem ani uzyskiwaniem  choćby

przeciętnych wyników. Zazwyczaj nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie

wykonuje powierzonych mu zadań.

 

 

B)    Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.

 

4 pkt. - Jest uczciwy, reaguje na dostrzeżone objawy zła, szanuje godność osobistą własną  i innych osób, jest tolerancyjny dla postaw i poglądów innych.                                                                              3 pkt. –Postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone objawy zła, stara się nie uchybiać  godności własnych i innych osób, jest zazwyczaj tolerancyjny.

2 pkt. – Kilka razy nie postąpił zgodnie z międzyludzką zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich lub nie zareagował na ewidentny przejaw zła, potrafi być mało tolerancyjny.

1 pkt. – Często nie przestrzega zasad uczciwości, zwykle nie reaguje na przejawy  zła nie ma skłonności do poszanowania godności innych, nie jest tolerancyjny.

0 pkt. – Postępuje za zwyczaj sprzecznie z zasadą uczciwości, jest obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje godności innych ludzi, jest agresywny w stosunku do osób o innych poglądach.

 

C)   Dbałość o honor i tradycje szkoły.

 

4 pkt. – Zna i zawsze z szacunkiem odnosi się do symboli i tradycji naszej szkoły. W czasie uroczystości wykazuje postawę godną ucznia Szkoły im. Henryka Sienkiewicza. Reaguje na nieodpowiednie zachowanie swoich kolegów.

3 pkt. - Zna i zawsze z szacunkiem odnosi się do symboli i tradycji naszej szkoły. W czasie uroczystości szkolnych stara się wykazywać postawę godną ucznia Szkoły im. Henryka Sienkiewicza, ale nie reaguje  na nieodpowiednie zachowanie swoich kolegów.

2 pkt. – Zna, ale nie zawsze z szacunkiem odnosi się do symboli i tradycji naszej szkoły. 

W czasie uroczystości  nie zawsze wykazuje postawę godną ucznia Szkoły im. Henryka Sienkiewicza.

1 pkt. - Zna, ale nie  odnosi się  z szacunkiem do symboli i tradycji naszej szkoły. 

W czasie uroczystości szkolnych nauczyciele muszą zwracać mu uwagę i prosić o stosowne zachowanie.

0 pkt. - Nie zna i  nie  odnosi się  z szacunkiem do symboli i tradycji naszej szkoły. 

W czasie uroczystości szkolnych często nie reaguje na uwagi nauczyciela i prośby o stosowne zachowanie się.

 

D)   Dbałość o piękno mowy ojczystej.

 

4 pkt.  – Dba o kulturę języka ojczystego na co dzień. Nigdy nie używa wulgaryzmów i  reaguje na przejawy ,, kaleczenia” mowy ojczystej przez swoich kolegów.

3 pkt.  – Dba o kulturę języka ojczystego na co dzień. Nigdy nie używa wulgaryzmów ale nie  reaguje na przejawy ,, kaleczenia” mowy ojczystej przez swoich kolegów.

2 pkt. – Dba o kulturę języka ojczystego na zajęciach edukacyjnych i w czasie rozmów z osobami dorosłymi, gdy zależy mu na dobrej ocenie i opinii. Nigdy nie używa wulgaryzmów ale nie  reaguje na przejawy ,, kaleczenia” mowy ojczystej przez swoich kolegów.

1 pkt. – Rzadko dba o kulturę języka ojczystego na co dzień. Czasem popisuje się przed kolegami znajomością wulgarnych słów.

0 pkt. -  Nie dba o kulturę języka ojczystego na zajęciach edukacyjnych i w czasie rozmów z osobami dorosłymi. Często w rozmowie z kolegami posługuje się wulgaryzmami.

 

E)    Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych.

 

4 pkt. – Dba o estetyczny wygląd klasy i szkoły na co dzień, zawsze reaguje na przejawy  wandalizmu swoich kolegów. Dba o higienę i wygląd zewnętrzny. Nie sięga po używki. Potrafi bronić swoich poglądów na temat zdrowego trybu życia przed kolegami.

3 pkt. – Dba o estetyczny wygląd klasy i szkoły na co dzień, ale nie zawsze reaguje na przejawy  wandalizmu swoich kolegów, czasami naprawi sprzęt szkolny. Dba o higienę i wygląd zewnętrzny. Nie sięga po używki, ale nie broni swoich poglądów na temat zdrowego stylu życia  przed kolegami.

2 pkt. – Na prośbę nauczyciela wykona pracę na rzecz klasy, ale zrobi to żeby zapewnić sobie potrzebne punkty. Sporadycznie należało mu zwrócić  uwagę dotyczącą jego wyglądu zewnętrznego. Nie sięga po używki.

1 pkt. – Nie niszczy mienia szkoły, ale też nie jest zainteresowany estetycznym wyglądem klasy i szkoły. Nie dba o swój wygląd i higienę, ale reaguje na zwrócone mu uwagi. Nie sięga po używki.

0 pkt. -  Niszczy mienie klasy lub szkoły, nie reaguje na polecenia nauczyciela o naprawę zniszczonego sprzętu. Bardzo często ubrany jest niestosownie i nie dba o higienę, nie reaguje na zwrócone uwagi.

 

F)    Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

 

4 pkt. – Jest zawsze taktowny, a jego postawa nacechowana jest  życzliwością do otoczenia.

3 pkt. – Jest zawsze taktowny i życzliwie usposobiony.

2 pkt. – Zachował się nie taktownie lub nie zapanował nad emocjami.

1 pkt. – Często bywa nie taktowny, czasami używa wulgaryzmów.

0 pkt. – Zwykle jest nietaktowny, jest agresywny, używa wulgaryzmów.

 

G)   Okazywanie szacunku innym osobom.

 

4 pkt. – Zawsze okazuje szacunek osobom starszym, chętnie pomaga osobom będącym w potrzebie.

3 pkt. – Stara się okazywać szacunek osobom starszym, chętnie pomaga osobom będącym w potrzebie, tylko jeśli ktoś inny zwróci mu na to uwagę. Sam raczej nie zauważa potrzeb innych.

2 pkt. – Nie zawsze okazuje szacunek osobom starszym, niechętnie pomaga osobom będącym w potrzebie ale zrobi to by zapewnić sobie potrzebne mu punkty.

1 pkt. – Nie okazuje szacunku osobom starszym, nie pomaga osobom będącym w potrzebie.

0 pkt. – Nie przestrzega żadnych zasad obowiązujących w kontaktach z innymi osobami. Jest złośliwy, ma satysfakcję, gdy ktoś nie może sobie poradzić. Zamiast pomóc, woli zaszkodzić.

 

H)   Frekwencja.

 

4 pkt. – Nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień.

3 pkt. – Ma nie więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień.

2 pkt. -  Bez usprawiedliwienia opuścił nie więcej niż 10 godzin.

1 pkt. – Często spóźnia się lub opuszcza lekcje baz usprawiedliwienia.

0 pkt. – Nagminnie spóźnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia.

 

Wytyczne do ustalenia oceny.

Oceny wystawia się według następujących zasad:

1. Uczeń, który w dwóch przypadkach otrzymał 0 punktów, nie może mieć wyższej oceny niż odpowiednia.

2. Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 1 punkt nie może mieć wyższej oceny, niż dobra.

Limit punktów na daną ocenę.

Wzorowe            -                      32 – 29         100% - 91%

Bardzo dobre       -                      28 -25           90%  - 76%

Dobre                   -                      24 – 17         75% - 51%

Poprawne             -                      17 – 11         50% - 34%

Nieodpowiednie -

 

 

 

 

                  10 – 6           33% - 16 %

Naganne               -                        5 – 0           15% - 0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMOOCENA ZACHOWANIA UCZNIA

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 • Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.
 • Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.
 • Dbałość o honor i tradycje szkoły.
 • Dbałość o piękno mowy ojczystej.
 • Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
 • Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
 • Okazywanie szacunku innym osobom.

Uczniowie zbierają dla siebie pozytywne punkty i przedstawiają je wychowawcy przed wystawieniem oceny zachowania.

Uczeń wybiera w kolejnych kategoriach jeden spośród pięciu poszczególnych zapisów-ten, który najbardziej charakteryzuje go. Tym samym przyznaje sobie określoną liczbę punktów.

A)   Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

 

4 pkt. -Uczestniczę w zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych, co owocuje sukcesami    naukowymi, sportowymi lub w innych dziedzinach, potwierdzonych dyplomami lub świadectwami. Zawsze dotrzymuję ustalonych terminów, zawsze dobrze wywiązuję sięz powierzonych mi zadań.

3pkt.  -  Uczestniczę w zajęciach szkolnych co pozwala mi osiągnąć wyjątkowo

wysokipoziom wiedzy w zakresie wybranych przeze mnie przedmiotów objętych

 szkolnymprogramem nauczania. Zwykle dotrzymuję ustalonych terminów,

 zazwyczaj  zawszedobrze wywiązuję się z powierzonych mi zadań.

 2 pkt. - Sporadycznie uczestniczę w zajęciach szkolnych, rozszerzam wiedzę

tylko po toaby  zapewnić sobie dobre stopni. Rzadko dotrzymuję ustalonych

 terminów lub niezbytdobrze   wywiązuję się z powierzonych mi zadań.

1 pkt. - Nie jestem  zainteresowany(a) samorozwojem, satysfakcjonuje mnie

uzyskanie  przeciętnych do moich możliwości wyników. Często nie dotrzymuję

ustalonychterminów i niezbyt dobrze wywiązuję się z powierzonych mi zadań.

0 pkt. - Nie jestem zainteresowany(a)  samorozwojem ani uzyskiwaniem choćby

przeciętnych wyników. Zazwyczaj  nie dotrzymuję ustalonych terminów, nie

 wykonujępowierzonych mi zadań.

 

B)    Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.

 

4 pkt. - Jestem uczciwy(a), reaguję na dostrzeżone objawy zła, szanuję godność osobistą własną i innych osób, jestem tolerancyjny(a) dla postaw i poglądów innych.

3 pkt. –Postępuję uczciwie, reaguję na dostrzeżone objawy zła, staram się nie uchybiać godności własnej i innych osób, jestem zazwyczaj tolerancyjny(a).

2 pkt. – Kilka razy nie postąpiłem(a) zgodnie z międzyludzką zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich lub nie zareagowałem(a) na ewidentny przejaw zła, potrafię być mało tolerancyjny(a).

1 pkt. – Często nie przestrzegam zasad uczciwości, zwykle nie reaguję na przejawy  zła nie mam skłonności do poszanowania godności innych, nie jestem tolerancyjny(a).

0 pkt. – Postępuję za zwyczaj sprzecznie z zasadą uczciwości, jestem obojętny(a) wobec przejawów zła, nie szanuję godności innych ludzi, jestem agresywny(a) w stosunku do osób o innych poglądach.

 

 

C)   Dbałość o honor i tradycje szkoły.

 

4 pkt. – Znam i zawsze z szacunkiem odnoszę się do symboli i tradycji naszej szkoły. W czasie uroczystości wykazuję postawę godną ucznia Szkoły im. Henryka Sienkiewicza. Reaguję na nieodpowiednie zachowanie moich kolegów.

3 pkt. - Znam i zawsze z szacunkiem odnoszę się do symboli i tradycji naszej szkoły. W czasie uroczystości szkolnych staram się wykazywać postawę godną ucznia Szkoły im. Henryka Sienkiewicza, ale nie reaguję  na nieodpowiednie zachowanie moich kolegów.

2 pkt. – Znam, ale nie zawsze z szacunkiem odnoszę się do symboli i tradycji naszej szkoły. 

W czasie uroczystości  nie zawsze wykazuję postawę godną ucznia Szkoły im. Henryka Sienkiewicza.

1 pkt. - Znam, ale nie  odnoszę się  z szacunkiem do symboli i tradycji naszej szkoły. 

W czasie uroczystości szkolnych nauczyciele muszą zwracać mi uwagę i prosić o stosowne zachowanie.

0 pkt. - Nie znam i  nie  odnoszę się  z szacunkiem do symboli i tradycji naszej szkoły. W czasie uroczystości szkolnych często nie reaguję na uwagi nauczyciela i prośby o stosowne zachowanie się.

 

D)   Dbałość o piękno mowy ojczystej.

 

4 pkt.  – Dbam o kulturę języka ojczystego na co dzień. Nigdy nie używam wulgaryzmów i  reaguję na przejawy ,, kaleczenia” mowy ojczystej przez moich kolegów.

3 pkt.  – Dbam o kulturę języka ojczystego na co dzień. Nigdy nie używam wulgaryzmów ale nie  reaguję na przejawy ,, kaleczenia” mowy ojczystej przez moich kolegów.

2 pkt. – Dbam o kulturę języka ojczystego na zajęciach edukacyjnych i w czasie rozmów z osobami dorosłymi, gdy zależy mi na dobrej ocenie i opinii. Nigdy nie używam wulgaryzmów ale nie  reaguję na przejawy ,, kaleczenia” mowy ojczystej przez moich kolegów.

1 pkt. – Rzadko dbam o kulturę języka ojczystego na co dzień. Czasem popisuję się przed kolegami znajomością wulgarnych słów.

0 pkt. -  Nie dbam o kulturę języka ojczystego na zajęciach edukacyjnych i w czasie rozmów z osobami dorosłymi. Często w rozmowie z kolegami posługuję się wulgaryzmami.

 

E)    Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych.

 

4 pkt. – Dbam o estetyczny wygląd klasy i szkoły na co dzień, zawsze reaguję na przejawy  wandalizmu moich kolegów. Dbam o higienę i wygląd zewnętrzny. Nie sięgam po używki. Potrafię bronić swoich poglądów na temat zdrowego trybu życia przed kolegami.

3 pkt. – Dbam o estetyczny wygląd klasy i szkoły na co dzień, ale nie zawsze reaguję na przejawy  wandalizmu moich kolegów, czasami naprawiam sprzęt szkolny. Dbam o higienę i wygląd zewnętrzny. Nie sięgam po używki, ale nie bronię swoich poglądów na temat zdrowego stylu życia  przed kolegami.

2 pkt. – Na prośbę nauczyciela wykonam pracę na rzecz klasy, ale zrobię to żeby zapewnić sobie potrzebne punkty. Sporadycznie należało zwrócić mi uwagę dotyczącą mojego wyglądu zewnętrznego. Nie sięgam po używki.

1 pkt. – Nie niszczę mienia szkoły, ale też nie jestem zainteresowany(a) estetycznym wyglądem klasy i szkoły. Nie dbam o swój wygląd i higienę, ale reaguję na zwrócone mi uwagi. Nie sięgam po używki.

0 pkt. -  Niszczę mienie klasy lub szkoły, nie reaguję na polecenia nauczyciela o naprawę zniszczonego sprzętu. Bardzo często jestem ubrany(a)  niestosownie i nie dbam o higienę, nie reaguję na zwrócone uwagi.

 

F)    Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

 

4 pkt. – Jestem zawsze taktowny(a), a moja postawa nacechowana jest  życzliwością do otoczenia.

3 pkt. – Jestem zawsze taktowny(a) i życzliwie usposobiony(a).

2 pkt. – Zachowuję się nietaktownie lub nie zapanowałem(a) nad emocjami.

1 pkt. – Często bywa nietaktowny(a), czasami używam wulgaryzmów.

0 pkt. – Zwykle jestem nietaktowny(a), jestem agresywny(a), używam wulgaryzmów.

 

G)   Okazywanie szacunku innym osobom.

 

4 pkt. – Zawsze okazuję szacunek osobom starszym, chętnie pomagam osobom będącym w potrzebie.

3 pkt. – Staram się okazywać szacunek osobom starszym, chętnie pomagam osobom będącym w potrzebie, tylko jeśli ktoś inny zwróci mu na to uwagę. Sam(a) raczej nie zauważam potrzeb innych.

2 pkt. – Nie zawsze okazuję szacunek osobom starszym, niechętnie pomagam osobom będącym w potrzebie ale zrobię to by zapewnić sobie potrzebne mi punkty.

1 pkt. – Nie okazuję szacunku osobom starszym, nie pomagam osobom będącym w potrzebie.

0 pkt. – Nie przestrzegam żadnych zasad obowiązujących w kontaktach z innymi osobami.  Jestem złośliwy(a), mam satysfakcję, gdy ktoś nie może sobie poradzić. Zamiast pomóc, wolę zaszkodzić.

 

H)   Frekwencja.

 

4 pkt. – Nie mam nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień.

3 pkt. – Mam nie więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień.

2 pkt. -  Bez usprawiedliwienia opuściłem (łam) nie więcej niż 10 godzin.

1 pkt. – Często spóźniam się lub opuszczam lekcje baz usprawiedliwienia.

0 pkt. – Nagminnie spóźniam się lub opuszczam lekcje bez usprawiedliwienia.

 

3. W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

 

 1. 4.     Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

 1. 5.      Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono  zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)     oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)     promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

 1. 6.     Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 1. 7.     Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

 

§ 14

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej  stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

§ 15

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu co najmniej 50% nieobecności ucznia   na zajęciach edukacyjnych.

 

 1. 2.   Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin  klasyfikacyjny.

 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na   wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) RP może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)    realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

2)    spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 

 1. 5.     Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt. 34 b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

 1. 6.   Uczniowi, o którym mowa w ust.4  pkt.2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

 

7.Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 

 1. 8.   Egzamin klasyfikacyjny  z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

9.Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 1. 10.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia o którym mowa w ust. 2, 3, i 4 pkt. 1 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 

 1. 11.  Egzamin komisyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1)     dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;

2)     nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 

 1. 12.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem o którym mowa w pkt. 34 b, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

 1. 13.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 2. 14.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)     imiona i nazwiska nauczycieli – skład komisji;

2)     termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3)     zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4)     wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 1. 15.  W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

 

§ 16

 1. 1.     Ustalona przez nauczyciela  albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem §19.
 2. 2.     Ustalona przez nauczyciela  albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §19 i §21 ust. 1.
 3. 3.     Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem §19.

 

§ 17

 1. 1.   Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 1. 2.   W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a)     w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych -przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia,  w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

 1. 3.     Termin sprawdzianu o którym mowa pkt.2 a) , uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami     (prawnymi opiekunami).

 

 1. 4.     W skład komisji wchodzą:

1)     w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)     dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,

b)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)     dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

 

2)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)     dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,

b)     wychowawca klasy,

c)     wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)     pedagog,

e)     przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f)      przedstawiciel rady rodziców.

 

 1. 5.   Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole, następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

 1. 6.   Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 21 ust. 1.

 

 

 1. 7.     Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)    w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)     termin sprawdzianu,

b)     zadania (pytania) sprawdzające,

c)     wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

 2)  przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)     skład komisji,

b)     termin posiedzenia komisji,

c)     wynik głosowania,

d)  ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 1. 8.     Do protokołu, o którym mowa w ust.7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

 1. 9.     Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocen ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 18

 1. 1.   Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

 

 1. 2.   Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

 

 1. 3.   Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 15 ust. 8 i 9 oraz § 21 ust. 10.

 

 1. 4.   Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń szkoły, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

 1. 5.   Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 1. 6.   Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

 1. 7.   Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę, z zastrzeżeniem § 21 ust. 10.

 

 1. 8.   W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 

§ 19

 

 1. 1.   Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 1. 2.   Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informatycznej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

 1. 3.   Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

 1. 4.   Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
  W skład komisji wchodzą:

1)     dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;

2)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

3)     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.

 

 1. 5.     Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole, następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)     skład komisji,

2)     termin egzaminu poprawkowego,

3)     pytania egzaminacyjne,

4)     wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

7.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

8.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

9.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 20

1. Uczeń kończy szkołę :

1)     jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne  oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej,

2)     ponadto przystąpił do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki szkoły podstawowej, wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły.

 

 1. 3.     Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, uzyskał z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

 1. 4.     O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

§ 21

EWALUACJA

 

 1. W ciągu roku szkolnego dyrektor szkoły lub osoba upoważniona prowadzi monitoring wewnątrzszkolnego systemu ocenia, klasyfikowania i promowania.
 2. Ewaluacja systemu, jego doskonalenie, następować będzie przez:

- uczniów (ankieta, skrzynka pytań, dyskusje na godzinach do dyspozycji wychowawcy, zebraniach samorządu uczniowskiego),

- rodziców (ankiety, dyskusje, wnioski na zebraniach)

- nauczycieli.

 

Sprawy nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozpatruje Rada Pedagogiczna na swoich posiedzeniach plenarnych a zatwierdza Dyrektor Szkoły.

 

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania wchodzi w życie                w roku szkolnym 2014/15, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców.

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania został

zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu ....................................

 

 

 

szkoła