Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wólce;
Przedszkole w Wólce
Punkt Przedszkolny w Młodziejewicach

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM

PROFILAKTYCZNY

 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W WÓLCE  

ROK SZKOLNY

2015-2016

 

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO  

 
   

 

  

WPROWADZENIE

 

Budując program profilaktyczny należy pamiętać, że:

 • W szkole może być realizowana tylko profilaktyka pierwszorzędowa,
 • Program profilaktyczny ma zawsze uzupełniać program wychowawczy szkoły,
 • Powinien odpowiadać na realne problemy oraz zagrożenia pojawiające się w szkole i w środowisku,

Formy i sposoby działań muszą być dostosowane do wieku uczniów.

 

Wizja Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wólce

            Jesteśmy szkołą przyjazną dla dzieci. Nasza szkoła jest miejscem wolnym od stresu
i przymusu, zdobywamy wiedzę i umiejętności, by osiągnąć postawione cele. Nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na Mierę jego indywidualnych możliwości oraz przygotować do sprostania wyzwaniom przyszłości.

 

MISJA SZKOŁY

Nasza szkoła jest placówką, w której każdy uczeń:

 • Zostanie przygotowany do kontynuacji nauki na wyższym poziomie kształcenia,
 • Pozna swoje słabe i mocne strony, dzięki czemu będzie wiedział jak planować swoją edukację na miarę posiadanych możliwości,
 • Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
 • Nauczy uczyć się
 • Potrafi nawiązywać pozytywne kontakty z innymi ludźmi, zachowuje się asertywnie,
 • Jest odpowiedzialny za zdrowie swoje i innych oraz stan środowiska naturalnego,
 • Zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji dla swojego pochodzenia,
 • Potrafi rozróżniać dobro i zło,
 • Odnosi się z szacunkiem i godnością do innych.

Wychowanie jest procesem prowadzenia dziecka do pełni osobowego rozwoju poprzez:
Kształtowanie prawego charakteru, budowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój, poznanie i przestrzeganie norm społecznych, budowanie postaw miłości i życzliwości dla ludzi, uświadamianie, stawianie sobie i realizowanie celów życiowych.

 

 

CELE WYCHOWANIA W NASZEJ SZKOLE

           Podstawowym założeniem systemu wychowawczego Szkoły Podstawowej jest wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny wychowanka.

W związku z tym w działaniu wychowawczym zmierzać należy do osiągnięcia następujących celów:

 • Wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, uwzględniającego jego predyspozycje psychiczne, emocjonalne, intelektualne, środowisko rodzinne i kulturowe,
 • Ukształtowania jego postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania dla tradycji uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych.

Zasady wychowania

 • Edukacja holistyczna
 • Szacunek dla ucznia jako osoby
 • Przygotowanie do uczestnictwa w demokracji
 • Naczelna rola doświadczenia
 • Kształtowanie profilu moralnego wychowanka w oparciu o powszechnie uznane normy etyczne
 • Ukazywanie wychowankom pozytywnych wzorców osobowościowych związanych z ojczyzną, a także uniwersalną kulturalną i tradycją.

 

Profilaktyka to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest ochrona dziecka, ucznia, wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój określanych w literaturze przedmiotu jako zachowania ryzykowne.

Do najczęściej pojawiających się należą:

 • Palenie tytoniu,
 • Używanie alkoholu,
 • Używanie innych środków psychoaktywnych,
 • Wczesna inicjacja seksualna,
 • Zachowania agresywne i przestępcze.

Działania profilaktyczne są wpisane w zadania szkoły – jej misję i wizję, są uzupełnieniem działań wychowawczych podejmowanych przez szkołę.
Budowane przez rady pedagogiczne programy wychowawcze szkoły ukierunkowane są na wszechstronny rozwój ucznia. Przeciwdziałanie zagrożeniom jakie niesie otaczająca rzeczywistość i naturalne zmiany rozwojowe jest ważne dla wychowania, należy jednak do profilaktyki.
Charakter działań profilaktycznych może być różnych w zależności od potrzeb osób, do których jest kierowany. Populacje dzieci i młodzieży możemy podzielić na grupy:

- niskiego ryzyka – należą tu te osoby, które nie podejmują jeszcze zachowań ryzykownych, są przed inicjacją.

- podwyższonego ryzyka – należą to osoby, które mają już za sobą pierwsze próby zachowań ryzykownych.

- wysokiego ryzyka – należą tu osoby o utrwalonych zachowaniach ryzykownych.

Do każdej z tych grup kierowane są inne działania profilaktyczne należące do różnych poziomów:

 • Profilaktyka pierwszorzędowa skierowana jest do grup niskiego ryzyka, polega na promocji zdrowia i zapobieganiu zagrożeniom poprzez rozwijanie umiejętności radzenia sobie z wymogami życia-jej celem jest odroczeniem inicjacji.
 • Profilaktyka drugorzędowa skierowana jest do osób z grupy podwyższonego ryzyka i wymaga pomocy specjalistycznej w wycofaniu się z zachowań ryzykownych.
 • Profilaktyka trzeciorzędowa obejmuje działaniami grupę wysokiego ryzyka i polega na zatrzymaniu procesu chorobowego i degradacji społecznej, są to działania ściśle terapeutyczne, rehabilitacyjne i resocjalizacyjne.

Zachowania ryzykowne podejmowane przez dzieci i młodzież pełnią określone funkcje, są sposobem na:

 • Zaspokajanie podstawowych potrzeb psychicznych.
 • Realizowanie celów rozwojowych,
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.

Istotnymi elementami działań profilaktycznych jest umiejętność rozpoznawania czynników ryzyka oraz czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi. Wśród zbadanych czynników ryzyka wyróżnia się:

→ środowisko społeczne promujące dane wzorce zachowań,
→ normy społeczne (obyczaje) promujące lub prowokujące dane zachowania,
→ modelowania takich zachowań w domu i w szkole,
→ konflikty i doświadczenie izolacji w dzieciństwie,
→ grupa rówieśnicza, w której normą są zachowania dysfunkcyjne,
→ niskie wyniki osiągane w szkole i brak celów życiowych,
→ łatwość zdobycia sytuacji psychoaktywnych,
→ wczesna inicjacja zachowań ryzykownych.

Do najważniejszych czynników chroniących dzieci przed podejmowaniem zachowań ryzykownych J. D. Hawkins zalicza:

→ silną więź emocjonalną z rodzicami,
→ zainteresowanie nauką szkolną.
→ regularne praktyki religijne,
→ uwewnętrzniony szacunek do norm, wartości, autorytetów.

Czynniki powyższe można uzupełnić o wymienione przez M.B Garmezy׳ego:

→ stała opieka sprawowana przez kompetentną osobę dorosłą,
→ zdolności umożliwiające dobre wyniki w nauce,
→ umiejętności rozwiązywania problemów,
→ wrażliwość społeczna,
→ poczucie własnej skuteczności.

Cele profilaktyki w szkole powinny skupiać się na osłabianiu czynników ryzyka i wzmacnianiu czynników chroniących.

Przy  projektowaniu szkolnej profilaktyki niezbędną pomoc stanowią skuteczne strategie profilaktyczne. Według Hansena są to:

 • Przekształcanie przekonań normatywnych, tak aby były zgodne z prawdą o rzeczywistości,
 • Pobudzanie do podejmowania konstruktywnych osobistych postanowień,
 • Aktywizowanie systemu wartości przeciw zachowaniom dysfunkcyjnym,
 • Dostarczanie wiedzy o konsekwencjach zachowań ryzykownych.

Pomocne w pracy z grupą mogą być również strategie:

 • Uczenie alternatywnych sposobów przeżywania codziennego życia ,
 • Nauka odmawiania w sytuacji presji społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWY PRAWNE BUDOWANIA PROGRAMU PROFILAKTYKI W SZKOLE

Szkoły i placówki opiekuńczo – wychowawcze, wspierając rozwój dzieci i młodzieży, mająca zadanie ochronę zdrowia i stworzenie warunków do zdobycia wiedzy i umiejętności służących do przeciwdziałania wszystkiemu, co zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu. Konieczność budowania programów szkolnej profilaktyki wprowadzona została rozporządzeniem MENiS z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół /Dz. U. Nr 51, poz.458/. Podstawy prawne do włączenia zagadnień profilaktyki w wychowanie dają szkołom również następujące rozporządzenia i ustawy:

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002r . zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10, poz. 96, §2, ust. 1 pkt 1).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz. 624 )
 3. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku (rozdz. 1 art. 1.1).
 4. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( rozdz. 1 art.2.1).
 5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.
 6. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( art.3 ).
 7. Statut Szkoły.
 8. Program Wychowawczy Szkoły.

 

DIAGNOZA STANU DO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

 

Cele i zadania programu profilaktycznego zostały opracowane głównie na podstawie diagnozy problemu wśród uczniów klas I – VI oraz uwzględniając wnioski nauczycieli, niepedagogicznych pracowników szkoły, rodziców środowiska lokalnego. Wśród uczniów przeprowadzono ankietę dotyczącą uzależnień, zachowań agresywnych bezpieczeństwa
w szkole.

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA BADANEJ GRUPY

 

W naszej szkole uczy się 139 uczniów. Wszyscy uczniowie mieszkają w środowisku wiejskim. Nasi uczniowie zamieszkują pobliskie miejscowości i dojeżdżają do szkoły autobusem. Środowiska rodzinne dzieci uczęszczających do naszej szkoły są bardzo zróżnicowane. Znaczna część uczniów wychowuje się w normalnych rodzinach, ma odpowiedzialnych i troskliwych rodziców oraz zapewnione właściwe warunki do nauki i prawidłowego rozwoju. Większość rodzin prezentuje właściwe postawy wychowawcze, a problem zagrożenia patologią czy niewydolność wychowawcza dotyczy znikomej grupy. Są jednak rodziny wielodzietne z trudną sytuacją materialną, z rodzin rozbitych czy dysfunkcyjnych. Wymagają one różnych form wsparcia, w tym: pomocy materialnej, wskazówek z zakresu wychowania, wiedzy dotyczącej rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka, informacji na temat miejsc, gdzie można uzyskać pomoc. Z analizy sytuacji wynika, że część uczniów wychowuje się w rodzinach borykających się z problemami finansowymi związanymi z bezrobociem i brakiem perspektywy poprawy. W niektórych rodzinach dzieci wychowywane są przez matkę lub ojca gdyż drugie z rodziców pracuje w odległych miastach w kraju lub za granicą i do domu przyjeżdża bardzo rzadko.

 

CELE I ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAGROŻEŃ

 

Cel główny: ochrona uczniów przed zachowaniami ryzykownymi, promowanie zasad zdrowego odżywiania, zmniejszenie liczby zachowań ryzykownych dotyczących palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zachowań agresywnych i przemocy oraz wspieranie rozwoju dziecka młodszego w I i II etapie edukacyjnym w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.

Uzasadnienie celu:

Cel główny sformułowano na podstawie diagnozy zachowań ryzykownych wśród uczniów, spostrzeżeń i wniosków nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców.

Wskaźniki:

Wskaźników stopnia osiągnięcia celu głównego dostarczą wyniki badań ankietowych. Do osiągnięcia celu głównego posłuży osiągnięcie celów szczegółowych (operacyjnych). Źródłem informacji będzie monitorowanie realizacji zaplanowanych zadań i osiąganych efektów.

 

 

 

Cele szczegółowe (operacyjne) i zadania.

Cel 1. Nauczyciele, uczniowie i rodzice posiadają wiedzę dotyczącą przyczyn i skutków uzależnień i innych zachowań ryzykownych.Zadania

1.1   upowszechnienie wiedzy dotyczącej negatywnych skutków palenia tytoniu, picia alkoholu i spożywania środków odurzających oraz niewłaściwego korzystania ze współczesnych mediów (komputer, Internet, telewizja)

1.2   upowszechnienie wiedzy dotyczącej profilaktyki zagrożeń poprzez pedagogizację rodziców.

1.3   uczestniczenie nauczycieli w szkoleniach dotyczących profilaktyki zagrożeń, samokształcenie nauczycieli.

1.4   realizacja rekomendowanych programów informacyjno – edukacyjnych i profilaktycznych

1.5   eksponowanie informacji dotyczących profilaktyki zagrożeń oraz promowanie zdrowego trybu życia na gazetkach szkolnych, projekcja filmów.

1.6   korzystanie z pomocy osób kompetentnych w przekazywaniu i upowszechnianiu informacji na temat zagrożeń.

1.7   organizowanie konkursów . mini – spektakli o tematyce antyalkoholowej i antynikotynowej.

 

Cel 2. Uczniowie dbają o swoje zdrowie i potrafią dokonywać właściwych wyborów.

Zadania

      2.1.  prowadzenie pogadanek, dyskusji w celu wykształcenia u uczniów umiejętności                
              odmawiania – rozwijanie empatii i kształcenie zachowań asertywnych.
      2.2.  wzmacnianie przekonania, że życie bez środka uzależniającego jest ciekawsze,
              bardziej wartościowe.
     2.3. dostarczanie pozytywnych wzorców zachowań i brak tolerancji dla zachowań
            ryzykownych.
     2.4. budowanie dobrej współpracy z rodzicami i pozyskiwanie ich jako sojuszników
            działań wychowawczych i profilaktycznych prowadzonych przez szkołę.
     2.5. wczesne rozpoznanie uczniów z grupy ryzyka i zapewnienie im fachowej pomocy.
     2.6. propagowanie informacji umożliwiającej uzyskanie specjalistycznej pomocy
           dotyczącej nałogów.

    2.7. promowanie zasad zdrowego odżywiania i dbania o higienę osobistą.
    2.8. podejmowanie działań w celu umożliwiających zaspokojenie potrzeby aktywności i
          samorealizacji – programy alternatywne (rozwijanie zainteresowań i hobby, sport, koła
          zainteresowań).

 

Cel 3. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie.

Zadania

     3.1.  kształtowanie właściwych relacji w grupie szkolnej i poczucia własnej wartości.
     3.2. udzielanie wsparcia uczniom mającym problemy w nauce.
     3.3. przekazywanie informacji dotyczących powstawania stresu i sposobów radzenia sobie
            ze stresem.
     3.4. pedagogizacja rodziców na temat wpływu kar cielesnych i zachowań agresywnych w
           domu rodzinnym i środowisku lokalnym na postawy i zachowania dzieci.
     3.5. zwracanie szczególnej uwagi na miejsca, w których może dochodzić do bójek, palenia
            tytoniu i picia alkoholu na terenie szkoły i w jej pobliżu.
    3.6. dopilnowanie, żeby uczniowie gimnazjum nie przebywali na terenie budynku szkoły
           podstawowej.
    3.7. promowanie pozytywnych wzorców zachowań wśród uczniów.
    3.8. stwarzanie klimatu zaufania między nauczycielem i uczniem.
    3.9. otoczenie szczególną opieką uczniów klas pierwszych

Zadania profilaktyczne nauczycieli szkoły podstawowej.

 • zwracanie- podczas dyżurów szczególnej uwagi na miejsca tzw. podwyższonego ryzyka: toalety, schody, szatnie itp.,
 • informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków zarówno przez nauczycieli dyżurujących jak pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły,
 • obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na przejawy agresji, palenia papierosów, spożywania alkoholu czy niszczenia mienia.
 • wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności odmawiania i negocjacji,
 • natychmiastowa, zgodna ze Statutem Szkoły reakcja na przejawy agresji rówieśniczej, przemocy  i zachowania dyskryminacyjne.
 • dawanie przykładów odpowiedzialności, sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 

Zadania profilaktyczne wychowawców klasowych.

 • pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych, uruchomienie akcji informacyjnej mającej na celu uświadomienie uczniom możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby w szkole: wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły,
 • podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów- godziny wychowawcze dotyczące zachowania się w stosunku do rówieśników, osób dorosłych, w miejscach publicznych (kino, teatr, itp.),
 • współpraca z rodziną- inicjowanie spotkań mających na celu omawianie problemów wysuwanych przez rodziców
 • realizacja programów profilaktycznych dotyczących palenia tytoniu i picia alkoholu, przeciwdziałania agresji , rozwijania umiejętności interpersonalnych, oraz niewłaściwego korzystania ze współczesnych mediów
 • organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce,
 • kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości o estetykę klasy, szkoły i otoczenia.,
 • systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci,
 • pomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu wartości.
 • otoczenie szczególną opieką uczniów klas pierwszych poprzez dostosowanie przerw międzylekcyjnych do indywidualnych możliwości dzieci, zapewnienie dzieciom miejsca i czasu na zabawę oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.

 

Zadania profilaktyczne pedagoga szkolnego

 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • diagnozowanie zagrożeń i zachowań ryzykownych,
 • wprowadzanie zewnętrznych programów profilaktycznych,
 • organizowanie pogadanek, prelekcji dla uczniów z udziałem zaproszonych gości,
 • organizacja konkursów, warsztatów i przedstawień profilaktycznych,
 • ·        pedagogizacja rodziców.

Zadania profilaktyczne rodziców

Mając na uwadze, że wychowanie dzieci to główne zadanie rodziców, a nauczyciele wspierają ich w dziedzinie wychowania, ustalono następujące zadania profilaktyczne dla rodziców :

 • każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny.
 • rodzice utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby  z pedagogiem szkolnym, bądź dyrektorem szkoły w celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom.
 • rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających na celu doskonalenie metod wychowawczych.
 • rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania problemów.

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ

I ETAP EDUKAYJNY – KLASY I - III

BLOK TEMATYCZNY

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

REALIZATORZY

 

ŻYJMY   BEZPIECZNIE

Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły: „Bądź widoczny – będziesz bezpieczny” (odblaski dla pierwszoklasistów)

Spotkanie z policjantem

Wrzesień

Pedagog szkolny, policja,

Bezpieczne zabawy i gry w różnych porach roku.

Gry i zabawy

Różne pory roku

Wychowawcy klas, nauczyciel wychowania fizycznego

Bezpieczeństwo w życiu codziennym (kontakty z nieznajomymi, opieka nad zwierzętami).

Pogadanka, dyskusja

Październik

Styczeń

 

Wychowawcy klas

Zasady bezpiecznego poruszania się pieszego i rowerzysty (poznajemy znaki drogowe).

Wycieczka, rozpoznawanie znaków w okolicy

Kwiecień

Wychowawcy klas

„Bezpieczne wakacje”.

Pogadanka

czerwiec

Pedagog szkolny, policja

„Bezpieczeństwo w szkole”

Ankieta dla rodziców i uczniów

listopad

Pedagog szkolny

 

 

 

 

 

      ZDROWIE PSYCHICZNE

 

 

Zasady przestrzegania biorytmu dziennego dziecka.

Pogadanka, spotkanie z rodzicami

Grudzień

Wychowawcy klas

Jak prawidłowo komunikować się z innymi ludźmi?

Spotkanie z ciekawymi ludźmi

W każdym półroczu

Wychowawcy klas

W jaki sposób mogę rozwiązywać swoje problemy?

Pogadanka, stymulacja różnych sytuacji trudnych, wspólne próby ich rozwiązywania

Luty

Wychowawcy klas

„Stop przemocy”

konkurs

listopad

Pedagog szkolny

 

 

 

 

          JA W GRUPIE
           I RODZINIE

Wspólne zabawy w gronie rówieśników.

Organizacja imprez klasowych

Dzień Chłopca

Dzień Kobiet,

Dzień Matki

Wychowawcy klas

Tradycje rodzinne w moim domu.

Pogadanka

Grudzień, kwiecień

Wychowawcy klas

Czy jestem dobrym kolegą

Drama, pogadanka

listopad

Wychowawcy klas

 

 

 

    ŻYCIE BEZ NAŁOGÓW

„Papierosiaki” – małe straszydła.

Film, pogadanka

Marzec

Wychowawcy klas, koordynator do spraw profilaktyki

Jak alkohol wpływa na organizm?

Pogadanka

Październik

Wychowawcy klas

Zdrowy styl życia.

Pogadanka z pielęgniarką

 

Kwiecień

Pielęgniarka

„Stop uzależnieniom”

konkurs

Marzec

Pedagog szkolny

Spotkanie z teatrem.

Teatr profilaktyczny.

Według potrzeb

Pedagog szkolny

 

 

 

      ŻYJMY ZDROWO

Higiena osobista

Pogadanka, kącik czystości

Wrzesień

Wychowawcy klas

Skutki nieprawidłowego odżywiania się.

Pogadanka, przygotowanie surówek, soków

Kwiecień

Wychowawcy klas

Jak spędzamy czas wolny?

Pogadanka

Listopad

Wychowawcy klas

Jak ruch wpływa na budowę i postawę ciała?

Pogadanka, turniej klas

Maj

Nauczyciel wychowania fizycznego

 

II ETAP EDUKACYJNY – KLASY IV – VI

BLOK TEMATYCZNY

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

REALIZATORZY

                        

 

 

                        ŻYJMY BEZPIECZNIE

Poznajemy znaki drogowe

Wycieczka, rozpoznanie znaków w okolicy, konkurs wiedzy o ruchu drogowym

Wrzesień

wychowawcy

Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły.

Spotkanie z policjantem

Wrzesień

Pedagog szkolny, policja

Zasady bezpiecznego poruszania się pieszego i rowerzysty.

Pogadanka, egzamin na kartę rowerową

Kwiecień

Nauczyciel techniki

Pierwsza pomoc w drobnych urazach

Pokaz, demonstracja

kwiecień

wychowawcy

 

Jestem bezpieczny w szkole.

 

Pogadanka

wrzesień

Wychowawcy klas

 

„Bezpieczne wakacje”.

 

Pogadanka

czerwiec

Pedagog szkolny, policja

 

„Bezpieczeństwo w szkole”

 

Ankieta dla rodziców i uczniów

listopad

Pedagog szkolny

 

 

      

 

               ZDROWIE  
           PSYCHICZNE

 

Co to jest stres i jak mogę sobie z nim radzić?

 

Pogadanka

Październik

Wychowawcy klas

 

W jaki sposób mogę rozwiązywać swoje problemy?

 

Dyskusja, praca w grupie

Listopad

Wychowawcy Klasy

 

Określanie pozytywnych i negatywnych emocji.

 

„burza mózgów”

Styczeń

Wychowawcy klas, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Czy akceptuje siebie?

Wypowiedzi, gry i zabawy dydaktyczne

Luty

Wychowawcy klas nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 

 

 

 JA W GRUPIE
I RODZINIE

 

Czy okazuję szacunek rodzicom?

 

Inscenizacja utworów literackich, pogadanka

Maj

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, wychowawcy

 

Tradycje rodzinne w moim domu.

 

Drzewo genealogiczne „Moja rodzina”

listopad

Nauczyciel historii i języka polskiego

Czy jestem dobrym kolegą?

Scenki rodzajowe. Ankieta

Październik

Wychowawcy

Wspólne zabawy w gronie rówieśników.

Organizowanie imprez klasowych, spotkań

Cały rok

Wychowawcy

Kultura na co dzień.

Wycieczka do kina, teatru, kulturalne zachowanie się

Marzec

Wychowawcy

Konflikty w środowisku szkolnym – jak im zapobiegać

Tematyka godzin wychowawczych, rozmowa, rozwiązywanie konfliktów

Cały rok

Wychowawcy

  

 

 

REAGUJEMY NA
OTACZAJĄCE NAS ZŁO

 

Czy przemoc i agresja oznaczają to samo?

 

Warsztaty w każdej klasie

Styczeń

Wychowawcy

 

Dbam o piękną mowę ojczystą.

 

Konkurs recytatorski utworów

marzec

bibliotekarz

 

Chcę być wzorem do naśladowania.

 

Wybieramy „wzorowego ucznia w klasie”

 

Cały rok

 

Wychowawcy

 

Nie niszczymy mienia szkolnego – przeciwstawiamy się złu.

 

 

Konkurs na najgrzeczniejszą klasę w szkole

 

Czerwiec

 

Wychowawcy, dyrekcja

 

Uczymy się mówić „nie”. Asertywne zachowanie

 

Warsztaty

 

Grudzień

 

Pedagog szkolny

Koordynatorzy do spraw profilaktyki

 

 

Wypowiadamy wojnę papierosom.

 

 

Konkurs na plakat pod hasłem „ Antyreklama wyrobów tytoniowych”

 

 

Kwiecień

 

Nauczyciele plastyki

 

 

„Stop przemocy”

 

 

 

konkurs

 

listopad

 

Pedagog szkolny

 

 

 

 
 
       JA – PRZECIW

           UŻYWKOM

 

Co wiemy o alkoholu? Jak alkohol wpływa na organizm?

 

 

Pogadanka

 

Kwiecień

 

Wychowawcy

 

 

„Stop uzależnieniom”

 

 

 

konkurs

 

Marzec

 

Pedagog szkolny

 

Czy od lekarstw można się uzależnić?

 

 

 

pogadanka

 

Kwiecień

 

Koordynatorzy do spraw profilaktyki

 

                  

 

                RUCH I WYPOCZYNEK

 

Jak ruch wpływa na budowę i postawę ciała?

 

Pogadanka, turniej unihokeja

 

Grudzień

 

Nauczyciel wychowania fizycznego

 

Wady postawy – podstawowe ćwiczenia korekcyjne

Zapoznanie z ćwiczeniami korekcyjnymi na lekcjach wychowania fizycznego

Wrzesień

Nauczyciel wychowania fizycznego

 

Ćwiczenia śródlekcyjne – dobrym sposobem na pobudzenie myślenia

Opracowanie zestawów ćwiczeń śródlekcyjnych

Wrzesień

Nauczyciel wychowania fizycznego

 

Jak i kiedy korzystać z TV, gier komputerowych?

Pogadanka

Listopad

Wychowawcy klas

 

Jak ciekawie spędzić czas wolny?

Scenki rodzajowe

Luty

Wychowawcy klas

 

Czynny wypoczynek w wodzie

Wyjazd na basen

Styczeń/luty

Nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawcy klas

 

 

 

ŻYJMY ZDROWO

 

Higiena osobista

 

Pogadanka

Wrzesień

Wychowawcy klas

 

Skutki nieprawidłowego odżywiania się

Pogadanka, przygotowanie surówek, soków, kolorowych kanapek

Kwiecień

Wychowawcy klas

 

 

 
 Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki

Program profilaktyki realizowany jest przy współpracy z organizacjami i instytucjami wspomagającymi dzieci i rodzinę.

 • Ocena planowanych przedsięwzięć profilaktycznych dokonana będzie raz do roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 • Program profilaktyki poddany będzie monitorowaniu i ewaluacji wraz z programem  wychowawczym szkoły w zależności od zaistniałych potrzeb.

 • Wyniki będą wskazówkami do pracy w kolejnych latach.

 

 

 

 

 

 

 Samorząd Uczniowski                                                            Dyrektor Szkoły                                                             Rada Rodziców

…………………………                                                   ……………………………..                                        ………………………………

 

szkoła