AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wólce
Przedszkole w Wólce

STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE


STATUT
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im Henryka Sienkiewicza
w Wólce

(Tekst ujednolicony)

Opracowano na podstawie:

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35).
Ustawy z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.).
Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908).
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843).
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 959).
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532).
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.).
Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm.,).
Ustawy Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.).
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015r. poz. 1113).
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015r. poz. 1248).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015r. poz. 1214).
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942).
Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1202).

§ 1

Nazwa nr i siedziba szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa im Henryka Sienkiewicza w Wólce
Wólka 1
62-420 Strzałkowo

§ 2

1. Nazwę szkoły ustala się w pełnym brzmieniu.
2. Pełnej nazwy używa się także na pieczątkach i stemplach.

§ 3

Inne informacje o szkole.

1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina w Strzałkowie.
2. Organem nadzorującym szkołę jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu
3. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat.
4. Za całość pracy szkoły odpowiada dyrektor szkoły.
5. Środki finansowe na działalność szkoła uzyskuje z budżetu państwa, gminy, rodziców.
6. Obsługa finansowo-księgowa szkoły znajduje się w Wólce.

§ 4

Cele i zadania szkoły.

1. Kształcenie i wychowanie ma na celu:
1) wpajanie miłości do Ojczyzny, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, godła i symboli narodowych, poznawanie przeszłości i teraźniejszości kraju, budzenie szacunku dla postępowych tradycji narodu polskiego i jego kultury, literatury i języka przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata;
2) przygotowanie uczniów do współuczestnictwa w życiu kraju, kształtowanie odpowiedzialności za jego losy i pomyślną przyszłość, pobudzenie do myślenia
w kategoriach nierozerwalności interesów państwa i narodu, poszanowanie prawa
i konieczności umacniania państwa jako organizatora życia narodu;
3) wychowanie dla pokoju;
4) kształtowanie umiejętności stosowania zasad współżycia społecznego, zaangażowania, tolerancji, życzliwości i rzetelności w kontaktach z ludźmi, wrażliwość na sprawy innych;
5) przygotowanie do życia w społeczeństwie, rodzinie, szkole i środowisku, nabywanie umiejętności spełniania powinności wzorowego ucznia, dobrego kolegi, odpowiedniego członka rodziny, pracownika, wzorowego obywatela;
6) wychowanie przez pracę, ukazywanie jej wartości, kształtowanie szacunku do pracy
i ludzi ją wykonujących;
7) przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, upowszechnianie dorobku kultury narodowej i światowej, kształtowanie wrażliwości na piękno, wzbogacanie doznań i potrzeb estetycznych, dbałość o czystość i piękno języka ojczystego oraz rozwijanie własnych uzdolnień artystycznych;
8) włączanie uczniów do działań służących ochronie przyrody, uświadamianie roli
i zadań człowieka w kształtowaniu środowiska;
9) rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, odporności i wytrzymałości uczniów, kształtowanie nawyków uprawiania sportu, turystyki i innych form aktywnego wypoczynku.
2. Szkoła zapewnia by jej absolwent był przygotowany do dalszej nauki, życia i pracy
w różnych dziedzinach działalności ludzkiej a zwłaszcza:
1) umiał rozwijać swoje zdolności poznawcze, zainteresowania i uzdolnienia,
2) wyróżniał się wartościowymi cechami woli i charakteru, jak godność, uczciwość, samodzielność, wytrwałość, obowiązkowość i wrażliwość,
3) opanował niezbędne umiejętności, jak planowanie i organizowanie nauki, pracy
i wypoczynku oraz uczestnictwo w pracy zespołowej, korzystanie z różnych źródeł informacji,
4) zdobył przygotowanie do samokształcenia, samokontroli i samooceny efektów pracy,
5) doceniał znaczenie nauki, postępu technicznego i rozwoju cywilizacji,
6) posiadał nawyki uczciwej pracy, umiejętność posługiwania się powszechnie stosowanymi narzędziami i urządzeniami technicznymi,
7) nabył niezbędne doświadczenia czynnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej, samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych, rodziny i środowiska,
8) rozumiał i cenił wartości własnego życia i zdrowia oraz potrafił przeciwstawić się wszelkim przejawom demoralizacji i patologii społecznej.
3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczym
i Programie Profilaktyki, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska i zapisanych w osobnym dokumencie. Do zadań szkoły należy:
1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole ,możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
3) zapewnienie opieki w formie zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodzica lub ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki
w szkole,
4) zaopatrzenie w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych, zgodnie z harmonogramem określonym w art. 11 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014 r. , poz. 811);
5) umożliwiania pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek
i czasopism w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych,
a zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych prowadzonych w sali gimnastycznej lub innych obiektach sportowych;
6) zapewniania uczniom możliwości korzystania na terenie szkoły z Internetu oraz instalowania aktualnego oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego czy też moralnego uczniów - w szczególności treści pornograficznych, eksponujących przemoc, naruszających normy obyczajowe, propagujących nienawiść i dyskryminację;
7) organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Szkoły.

§ 5

Zadania dydaktyczno-wychowawcze

1. Szkoła spełnia funkcje: kształcącą, wychowawczą, kompensacyjną i kulturotwórczą tworząc warunki do wszechstronnego tj. intelektualnego, emocjonalnego, moralno - społecznego, estetycznego, politechnicznego i fizycznego rozwoju uczniów.
2. Szkoła wyposaża w wiedzę:
1) człowieku i społeczeństwie,
2) problemach społeczno - ekonomicznych współczesnego świata i kraju,
3) kulturze, środowisku przyrodniczym i jego ochronie,
4) nauce, technice i pracy dającej podstawę do naukowej interpretacji faktów oraz tworzenia zintegrowanego obrazu rzeczywistości.
3. Szkoła wyrabia umiejętność rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy o życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem oraz wyborze dalszej drogi kształcenia.
4. Szkoła przygotowuje do wypełniania obowiązków świadomych obywateli, którzy swoją postawą i twórczym wysiłkiem pomnażać będą dorobek ojczyzny, wpływać na polepszenie bytu narodu, umacniać rangę i znaczenie naszego państwa w świecie.
5. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, nasza placówka jako szkoła publiczna, organizuje nauczanie religii.
6. Szkoła respektuje chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki.
7. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
8. Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa.

§ 6

Sposób wykonywania zadań szkoły

1. Zadania dydaktyczne będą realizowane poprzez:
stwarzanie sytuacji sprzyjającej pozytywnemu nastawieniu do nauki szkolnej,
1) właściwy dobór programów nauczania i podręczników szkolnych,
2) zapewnienie uczniom dostępu do biblioteki szkolnej i środków dydaktycznych,
3) tworzenie bazy dydaktycznej do nauczania poszczególnych przedmiotów,
4) prowadzenie zajęć lekcyjnych metodami aktywizującymi ucznia w procesie nauczania,
5) stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniom wykorzystanie zdobytej wiedzy
i umiejętności w praktycznym działaniu,
6) przygotowanie zestawu szkolnych sprawdzianów wiedzy i umiejętności dostosowanych do możliwości uczniów,
7) wspomaganie rozwoju indywidualnych zainteresowań uczniów.
2. Zadania wychowawcze będą realizowane poprzez:
1) realizację tematyki lekcji z wychowawcą,
2) właściwy przykład nauczyciela wychowawcy.
3) realizację zadań wychowawczych w trakcie procesu nauczania poprzez
4) wykorzystanie odpowiednich treści i sytuacji lekcyjnych,
5) organizacja zadań tematycznych,
6) organizacja imprez związanych z uroczystościami szkolnymi i świętami narodowymi,
7) stałą pracę wokół patrona szkoły,
8) uczestnictwo uczniów w życiu szkoły poprzez akademie, zajęcia pozalekcyjne.

§ 7

Zadania opiekuńcze

1. systematyczne wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się,
2. organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach,
3. zobowiązanie nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, do reagowania na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenia bezpieczeństwa uczniów
4. zobowiązanie nauczycieli do zwracania uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, a w razie potrzeby - do zawiadomienia pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych.
5. zobowiązanie nauczycieli do zawiadomienia dyrektora o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów
6. zapewnienie uczniom klas I - III bezpiecznego powrotu do domu,
7. udzielanie uczniom mającym trudną sytuację materialną oraz dotkniętym wypadkami losowymi stałej bądź doraźnej pomocy finansowej.
8. w szatni szkoły sprawowany jest nadzór pracownika obsługi po dzwonku na lekcje.
9. wyznaczenie pracownicy obsługi przeprowadzają uczniów klasy I z autobusu do budynku szkoły.
10. wejście do szkoły osób trzecich jest nadzorowane w czasie lekcji przez pracownika obsługi.
11. Pracownicy obsługi są zobowiązani do reagowania na zauważone niewłaściwe zachowanie uczniów i zgłaszanie tego faktu nauczycielom lub pedagogowi lub dyrektorowi szkoły.

§ 7a

Obowiązki Pomocy nauczyciela

1. Opieka nad dziećmi:
a) asystowanie dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się w szatni szkolnej,
b) asystowanie dzieciom w rozbieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi,
c) asystowanie w czasie spacerów i wycieczek,
d) czuwanie nad toaletą dzieci w klasie i w czasie pobytu w świetlicy szkolnej
e) wspomaganie dzieci podczas posiłków,
f) opieka i pomoc podczas obiadu, we współpracy z nauczycielem dyżurującym,
g) pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających,
h) aktywne dyżurowanie podczas przerw śródlekcyjnych (czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów).
i) przestrzegania regulaminów i zasad regulujących bezpieczeństwo zajęć dydaktycznych, przerw i innych form organizacji zajęć
2. Udział w zajęciach dydaktycznych:
a) pomaga w przygotowaniu pomocy dydaktycznych,
b) wspiera w pracy nauczyciela w zajęciach z uczniem posiadającym opinię, orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej
c) organizuje zajęcia/opiekę podczas pracy nauczyciela z wybranym uczniem,
d) współpracuje z innymi nauczycielami podczas lekcji oraz w innych godzinach pracy,
e) porządkuje pomoce dydaktyczne po skończonych zajęciach lekcyjnych oraz sprawdza, czy sprzęt komputerowy został wyłączony,
f) konsultuje podejmowaną inicjatywę z wychowawcą i nauczycielem prowadzącym zajęcia w klasie,
g) chętnie podejmuje własną inicjatywę dotyczącą wystroju ze szczególnym zwróceniem uwagi na dydaktyczno-wychowawczy charakter szkoły,
h) dba o porządek w pomieszczeniach, których przebywają uczniowie.
3. Organizacja pracy pomocy nauczyciela:
a) czas pracy - 40 godzin w tygodniu,
b) pracownik zatrudniony w charakterze pomocy nauczyciela współpracuje ze wszystkimi nauczycielami pracującymi z klasą,
c) pracownik zatrudniony w charakterze pomocy nauczyciela może być przeniesiony do innego oddziału jeśli zajdzie taka potrzeba,
d) pracownik wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji szkoły,

§ 8

Zadania opiekuńcze będą realizowane poprzez:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć, przerw, na korytarzach , na boisku szkolnym, na wycieczkach pieszych i autokarowych i innych.
2. Dostosowanie zajęć lekcyjnych do rozkładu jazdy autobusu.
3. Zapewnienie uczniom oczekującym na odjazdy opieki na świetlicy szkolnej.
4. Stały kontakt z rodzicami mający na celu rozpoznania sytuacji domowej ucznia
i udzielanie mu właściwej pomocy. Stałą współpracę z pielęgniarką w celu zapewnienia należytej opieki zdrowotnej. Propagowanie zdrowego stylu życia i dbania o higienę osobistą.

§ 9

Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy

1.Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor szkoły.

2. W szkole powołuje się doraźne zespoły nauczycieli, których zadaniem jest wybór podręcznika, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na cykl edukacyjny. Ustaleń zespoły dokonują w terminie do 15 czerwca danego roku szkolnego.

3. W skład osobowy zespołów wchodzą:
1). dla klas I – III wszyscy nauczyciele uczący w klasach I –III;
2). pozostałe odrębne zespoły tworzą zatrudnieni w szkole nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

4. Do zadań zespołów należy przygotowanie wspólnie propozycji:

1) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych;

2) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych;

3) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do danych zajęć kształcenia w zawodzie;

4) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do zaplanowanych zajęć w zakresie niezbędnych do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
5. Cele i zadania zespołów:
1) Ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;
2) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobu badania wyników nauczania;
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, doradztwa dla początkujących nauczycieli;
4) omawianie i opracowywanie regulaminów i sposobów przeprowadzania w szkole konkursów;
5) opracowywanie i przygotowywanie uroczystości w szkole;
6) prowadzenie lekcji otwartych;
7) wymiana doświadczeń;
5) przygotowywanie i opracowywanie oraz opiniowanie innowacji i eksperymentów,
6) opracowywanie raportu o wynikach egzaminu.

§ 10

Szczegółowe Warunki i Sposoby Oceniania Wewnątrzszkolnego

§ 11

Ustalenia wstępne

Wewnątrzszkolne Ocenienie, klasyfikowanie o promowanie dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wólce.

§ 12

Wewnątrzszkolne Ocenienie klasyfikowanie o promowanie zostało opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 959).

§ 13

Ocenianie uczniów

1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej
w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania,
uwzględniających tę podstawę.
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§ 14

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;
6) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy;
7) kształtowanie u ucznia umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie
i kierowanie się nimi we własnym działaniu;
8) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązujących i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 9 ust.5 i § 11 ust.3;
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (półrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 15

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) opiekunów o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (półrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
4) wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) opiekunów warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach
i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 16

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniania uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

§ 17

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, edukacyjnych, których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie orzeczenia.
3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.

§ 18

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§ 18a

Organizacja nauczania religii/etyki w szkole

1. Udział ucznia/ dziecka w zajęciach religii/ etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć.

2. W przypadku, gdy uczniowie/ rodzice/prawni opiekunowie wyrażą wolę uczestniczenia dziecka w zajęciach zarówno z religii, jak i z etyki, szkoła umożliwia im udział w zajęciach
z obu przedmiotów, umieszczając odpowiednio (bezkolizyjnie) godziny nauki religii i etyki w planie zajęć szkolnych.

3. W przypadkach, gdy uczeń nie uczestniczy w wymienionych zajęciach w ust. 1 szkoła zapewnia opiekę wychowawczą na czas odbywania zajęć.

4. W szkole organizuje się nauczanie religii / etyki na życzenie rodziców/ ustawowych opiekunów lub pełnoletniego ucznia. Życzenie uczestnictwa w zajęciach religii i etyki wyraża się w formie jednorazowego pisemnego oświadczenia woli. Oświadczenie woli to pisemne oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów dziecka o zgodzie na udział w lekcji religii/etyki przechowywane w dokumentacji szkoły. W trakcie nauki oświadczenie woli można zmieniać. Po złożeniu oświadczenia uczestnictwa w odpowiednich zajęciach udział w nich ucznia jest obowiązkowy.

5. Zajęcia w szkole z religii/ etyki mogą być organizowane w grupach międzyoddziałowych,

6. W sytuacjach, jak w ust. 5, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i świadectwa stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych.
7. Ocena z religii/ etyki wlicza się do średniej ocen uprawniających do otrzymania świadectwa z wyróżnieniem. Oceny z religii/ etyki nie mają wpływu na promocję ucznia.

8.Ocena z religii/ etyki w klasach I – III szkoły podstawowej wyrażana jest w skali stopni szkolnych.

10.W przypadku, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji na świadectwie
i w arkuszu ocen umieszcza się ocenę korzystniejszą dla ucznia.

11.Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze zwierzchnie kościoła lub związku wyznaniowego.

12.Program nauczania etyki dopuszcza dyrektor szkoły

§ 18b

Nauczanie indywidualne

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający
w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia.
3. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym w placówce, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić
w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.
5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.
6. W przypadku, gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w odrębnym pomieszczeniu w szkole, dyrektor realizuje to zalecenie pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch warunków:
1) w orzeczeniu wskazano taką możliwość oraz
2) szkoła dysponuje pomieszczeniami na prowadzenie indywidualnych zajęć.
7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego/ zawodowego dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia,
a także miejsca, w których zajęcia są organizowane.
8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem/ Wniosek , o którym mowa w ust. 8 wpisuje się do Dziennika indywidualnego nauczania, zaś dyrektor szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.
10. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.
11. Na podstawie orzeczenia, dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz na zasadach określonych w statucie szkoły, formy i zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie wchodzą w wymiar godzin indywidualnego nauczania .
12. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z uczniem wynosi:
1) dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej - od 6 do 8 prowadzonych w co najmniej 2 dniach;
2) dla uczniów klas IV –VI szkoły podstawowej - od 8 do 10 prowadzonych w co najmniej 3 dniach;
13. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, którym stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor w miarę posiadanych możliwości i uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia ucznia umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych.

14. Zakończenie indywidualnego nauczania następuje na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego albo pełnoletniego ucznia. Do wniosku musi być załączone zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie na zajęcia do szkoły.

§18c

Edukacja wczesnoszkolna

1 .Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
2 . W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego
w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w p. 1[nie więcej niż 25 uczniów]
3. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału zwiększając liczbę uczniów w oddziale po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
4. Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
5. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona
w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
6. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

Dotyczy uczniów w oddziale:
1) klasy II publicznej szkoły podstawowej - od roku szkolnego 2015/2016;
2) klasy III publicznej szkoły podstawowej - od roku szkolnego 2016/2017.

§ 19

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza.
2.Ocenianie bieżące ucznia klas I, II, III dokonywane jest za pomocą oceny cyfrowej.
Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala się następująco:
1) stopień celujący – 6
2) stopień bardzo dobry – 5
3) stopień dobry – 4
4) stopień dostateczny – 3
5) stopień dopuszczający – 2
6) stopień niedostateczny – 1
3. W klasach I-III oceny śródroczne i roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
4. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VI ustala się w stopniach wg skali jak w ust.5

5. W klasach IV-VI oceny śródroczne i roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach wg następującej skali:
1) stopień celujący – 6
2) stopień bardzo dobry – 5
3) stopień dobry – 4
4) stopień dostateczny – 3
5) stopień dopuszczający – 2
6) stopień niedostateczny – 1
6. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wystawiane są na podstawie wiadomości i umiejętności zdobytych przez ucznia w wyniku realizowania przez niego obniżeń programowych.
7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę z zachowania.
8. Oceny z religii/etyki w klasach I-III stosuje się jak w klasach IV-VI.

§ 20

1. Ustala się następujące ogólne kryteria oceniania w klasach I-III:
1) stopień celujący – 6
Uczeń opanował pełen zakres wiadomości określony podstawą programową
i programem nauczania
a) rozwiązuje samodzielnie złożone i trudne problemy, gwarantujące pełne opanowanie materiału podstawowego
b) podejmuje działania z własnej inicjatywy, wynikające z indywidualnych zainteresowań;
2) stopień bardzo dobry -5
Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową,
a) rozwiązuje samodzielnie problemy, gwarantujące pełne opanowanie programu
b) stosuje zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach;
3) stopień dobry – 4
Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową,
a) opanował wiadomości i umiejętności, przydatne z danego przedmiotu, stosowane
w sytuacjach typowych wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręcznika, ale nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania;
4 ) stopień dostateczny – 3
Uczeń
a) opanował wiadomości i umiejętności, niezbędne do kontynuowania nauki,
o niewielkim stopniu złożoności, ale nie opanował w pełni podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania;
5 ) stopień dopuszczający – 2
Uczeń samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności.
a) opanował proste treści programowe, niezbędne do kontynuowania nauki,
o niewielkim stopniu złożoności, ale nie potrafi wykorzystać ich w sytuacjach typowych, popełnia błędy, ma braki w wiadomościach, korzysta ze wskazówek nauczyciela;
6) stopień niedostateczny – 1
Uczeń nie potrafi samodzielnie , a także przy pomocy nauczyciela wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności.
2. Ustala się następujące ogólne kryteria oceniania w lasach IV-VI:
1) stopień celujący-6 otrzymuje uczeń, który:
a) Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
b) Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy,
c) Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;
2) stopień bardzo dobry- 5 otrzymuje uczeń, który:
a) Opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności, określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
b) Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
3) stopień dobry- 4 otrzymuje uczeń, który:
a) Nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych,
b) Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;
4) stopień dostateczny- 3 otrzymuje uczeń, który;
a) Opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań (podstawowych) zawartych
w podstawach programowych,
b) Rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności;
5) stopień dopuszczając- 2 otrzymuje uczeń, który:
a) Ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu
w ciągu dalszej nauki,
b) Rozwiązuje (wykonuje) zdania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;
6) stopień niedostateczny-1 otrzymuje uczeń, który:
a) Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach
i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
b) Nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
3 . Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy
w szczególności brać pod uwagę wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, chęć do pracy, zaangażowanie, aktywność.
§ 21

1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych osób.
2. Śródroczna i roczna ocena z zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom.
3. W klasach 1-3 śródroczne i roczne oceny z zachowania są ocenami opisowymi uwzględniającymi elementy zgodne z ust. 2.
4. W klasach 4-6 śródroczną i roczną ocenę z zachowania ustala się według następującej skali:
1) wzorowe,
2) bardzo dobre,
3) dobre,
4) poprawne,
5) nieodpowiednie,
6) naganne.
5. Ocenianie zachowania ucznia klasy 4-6 polega na ustaleniu przez wychowawcę
w porozumieniu z nauczycielami oraz uczniami danej klasy stopnia respektowania przyjętych zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
6. Zachowanie ucznia jest oceniane na koniec każdego półrocza według następujących kategorii:
1) frekwencja;
2) dbałość o własny rozwój;
3) takt i kultura w stosunku do otoczeniem;
4) dbałość o wygląd zewnętrzny;
5) zaangażowanie w życie klasy i szkoły;
6) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
7) postawa wobec nałogów.
7. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej i ukończenie szkoły.
8. Ocena nieodpowiednia i naganna z zachowania powinna być umotywowana pisemnie przez wychowawcę klasy.
9. Na ocenę z zachowania mają wpływ zachowanie i postawa poza szkołą .
10. Rada Pedagogiczna, na wniosek wychowawcy, ma prawo zmienić ocenę po radzie klasyfikacyjnej za rażące naruszenie przez ucznia regulaminu szkoły.

§ 22

Kryteria oceniania zachowania

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
1) wzorowo wywiązuje się z obowiązku szkolnego oraz podjętych prac i zadań,
2) wykazuje duże zainteresowanie nauka i dba o rozwój własnych zainteresowań,
3) aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
4) przestrzega zasad ustalonych w Statucie Szkoły,
5) reprezentuje klasę i szkołę w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach sportowych,
6) dba o estetykę i mienie klasy i szkoły,
7) stanowi wzór i przykład dla innych,
8) wyróżnia się wysoką kulturą osobistą na terenie szkoły i poza nią,
9) właściwie reaguje na używanie słownictwa niezgodnego z przyjętymi normami i złe zachowanie,
10) współpracuje w grupie,
11) chętnie pomaga innym,
12) okazuje szacunek dorosłym,
13) przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na przejawy zagrożenia,
14) dba o stosowny ubiór, czystość i własne zdrowie,
15) zawsze jest punktualny.
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
1) właściwie wywiązuje się z obowiązku szkolnego oraz podjętych prac i zadań,
2) wykazuje zainteresowanie nauką,
3) bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, rozumie potrzebę pracy nad sobą,
4) jest aktywny w działaniach na rzecz klasy i szkoły,
5) przestrzega zasad ustalonych w Statucie Szkoły,
6) stara się reprezentować klasę i szkołę w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach sportowych,
7) dba o estetykę i mienie szkoły,
8) wyróżnia się kulturą osobistą,
9) jest życzliwy i uprzejmy dla innych,
10) współpracuje w grupie,
11) reaguje na używanie słownictwa niezgodnego z normą i złe zachowanie,
12) okazuje szacunek dorosłym,
13) przestrzega zasad bezpieczeństwa,
14) dba o stosowny ubiór, czystość i własne zdrowie,
15) jest punktualny.
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
1) systematycznie uczęszcza do szkoły,
2) nie zawsze dba o rozwój własnych zainteresowań,
3) wywiązuje się z powierzonych obowiązków, ale jego aktywność wymaga zachęty ze strony nauczyciela,
4) czasami samodzielnie podejmuje prace na rzecz klasy i szkoły,
5) przestrzega zasad ustalonych w Statucie Szkoły,
6) dba o estetykę i mienie klasy i szkoły,
7) nie zakłóca toku lekcyjnego,
8) jest życzliwy i uprzejmy dla innych,
9) udziela pomocy potrzebującym, ale jego działanie wymaga mobilizacji ze strony nauczyciela,
10) nie zawsze reaguje na używanie słownictwa niezgodnego z normą i złe zachowanie innych,
11) przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa,
12) dba o czystość i własne zdrowie,
13) jest punktualny, choć zdarzają się spóźnienia.
4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
1) systematycznie uczęszcza do szkoły, ale zdarzają się nieusprawiedliwione spóźnienia i nieobecności,
2) stara się wywiązywać z powierzonych obowiązków,
3) nie zawsze dba o rozwój własnych zainteresowań,
4) jest mało aktywny w działaniach na rzecz klasy i szkoły,
5) często nie przestrzega zasad ustalonych w Statucie Szkoły,
6) stara się dbać o estetykę oraz mienie klasy i szkoły,
7) na zwracaną uwagę reaguje właściwym zachowaniem, ale czasami zakłóca tok lekcji,
8) nie zawsze reaguje na złe zachowanie innych,
9) broniąc swoich praw, widzi tylko własne dobro, a nie zespołu klasowego,
10) nie zawsze dba o czystość osobistą i swoje zdrowie,
11) wykazuje chęć poprawy.
5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
1) niesystematycznie uczęszcza do szkoły, ma nieusprawiedliwione nieobecności,
2) powierzone obowiązki wykonuje niedbale,
3) uchyla się od działań na rzecz klasy i szkoły,
4) nie przestrzega zasad ustalonych w Statucie Szkoły,
5) niszczy mienie klasy i szkoły,
6) nie dba o rozwój swoich zainteresowań,
7) nie szanuje pracy innych,
8) nie przestrzega norm kulturalnego zachowania,
9) często zakłóca tok zajęć,
10) nie reaguje na zwracane uwagi,
11) jest arogancki i kłótliwy,
12) często wszczyna bójki,
13) zdarza się, że prześladuje słabszych i młodszych,
14) przyłącza się do grup łamiących zasady współżycia społecznego,
15) lekceważy zasady bezpieczeństwa i stwarza zagrożenie dla innych,
16) nie dba o własne zdrowie i czystość osobistą,
17) ulega nałogom.
6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
1) nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
2) nagminnie wagaruje,
3) ma nieusprawiedliwione nieobecności w szkole,
4) uchyla się od wszelkich działań na rzecz klasy i szkoły,
5) nie dba o rozwój własnych zainteresowań,
6) nie przestrzega zasad ustalonych w Statucie Szkoły,
7) niszczy mienie innych uczniów, klasy i szkoły,
8) nie szanuje pracy innych,
9) zakłóca tok lekcji,
10) na zwrócone uwagi nie reaguje,
11) jest arogancki, wulgarny i kłótliwy,
12) narusza godność osobistą, używając obraźliwych słów i gestów,
13) wszczyna bójki, narusza nietykalność cielesną,
14) prześladuje słabszych i młodszych,
15) wyłudza pieniądze, a nawet kradnie,
16) popadł w konflikt z prawem,
17) działa w grupach nieformalnych,
18) nie dba o własne zdrowie i czystość osobistą,
19) ulega nałogom, nie wykazuje chęci poprawy.
7. Za nienaganne zachowanie, rzetelną naukę, wybitne osiągnięcia, pracę społeczną, wzorową postawę uczeń może zostać nagrodzony:
1) pochwałą nauczyciela i wychowawcy wobec klasy,
2) pochwałą dyrektora wobec klasy i całej społeczności uczniowskiej,
3) dyplomem uznania za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, kulturze,
4) listem pochwalnym i gratulacyjnym dla rodziców za ukończenie szkoły z najlepszymi wynikami,
5) nagrodą dyrektora za najlepsze wyniki w nauce (do średniej ocen nie wlicza się ocen
z muzyki, plastyki, religii i w-fu),
6) nagrodą rzeczową za bardzo dobre wyniki w nauce,
7) nagrodą książkową za 100% frekwencję,
8) tytułem „Najlepszy z najlepszych” zgodnie z regulaminem znajdującym się
w osobnym dokumencie.
9) zgłoszeniem przez Radę Pedagogiczną do Nagrody Wójta Gminy Strzałkowo ( średnia ocen ze wszystkich przedmiotów nauczania).
12. Za niewłaściwe zachowanie i naruszenie postanowień statutu uczeń może być ukarany:
1) Odsunięciem od wycieczki lub innej imprezy szkolnej.
2) Upomnieniem wychowawcy klasy.
3) Upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły.
4) Zawieszeniem prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz.
5) Przeniesieniem do innej szkoły (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

§ 23

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
1) ustne:
a) odpowiedzi (dialog, opis, streszczenie, opowiadanie..),
b) wypowiedzi w klasie (tzw. aktywność),
c) recytacja, śpiew.
2) pisemne:
a) prace klasowe (obejmują treść całego działu lub dużej części, czas trwania:
1-2 godziny lekcyjne),
b) sprawdziany (obejmują zakres wiedzy, która nie przekracza 3 tematów ,
c) lekcyjnych),
d) kartkówki,
e) zadania domowe,
f) dyktanda, pisanie ze słuchu,
g) teksty (różnego typu),
h) opracowania.
3) prace łączące formę ustną i pisemną:
a) referat,
b) własną twórczość itp.
4) sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne:
dotyczą zajęć, podczas których uczymy, ćwiczymy i kontrolujemy sprawność
oraz umiejętności praktyczne.
2. Częstotliwość stosowania form sprawdzania wiedzy i umiejętności z ust.1:
1) prace klasowe przekraczające zakres wiedzy z trzech tematów mogą być w ciągu tygodnia tylko dwie, nie więcej niż jedna dziennie, po zapowiedzeniu z tygodniowym wyprzedzeniem:
a) - w klasach 1-3 realizowanymi działami programu nauczania,
b) - w klasach 4-6 nie więcej niż cztery w jednym półroczu z jednych zajęć edukacyjnych,
2) sprawdziany obejmujące (nie przekraczające) zakres wiedzy z trzech tematów nie częściej niż jeden dziennie.
3. Każda praca klasowa obejmująca większy zakres materiału powinna być zapowiedziana
i poprzedzona lekcją utrwalającą, która określi treść i umiejętności objęte późniejsza oceną.
4. Termin oddania prac klasowych nie powinien przekraczać dwóch tygodni.
5. Każda ocena musi być jawna, obiektywna i umotywowana.
6. Wyniki prac klasowych powinny zostać omówione.
7. W wyjątkowych sytuacjach uczeń ma prawo nie przygotować się do zajęć lekcyjnych; uzgadnia z nauczycielem termin i formę uzupełnienia braków.
8. Uczeń ma prawo poprawić wynik niekorzystny z prac klasowych w terminie 2 tygodni od otrzymania oceny. Otrzymana ocena jest ostateczna.
9. Prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.
10. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może ich pisać z cała klasą, to powinien pisać w innym terminie , termin pisania pracy uczeń uzgodnienia z nauczycielem przedmiotu. W przypadku nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
11. Uczeń, który celowo unika prac klasowych traci przywilej pisania jej w innym terminie.
12. Dopuszcza się w każdym półroczu dwukrotne nieprzygotowanie do lekcji w tym również brak zeszytu, przyborów, stroju sportowego, pracy domowej. Fakty te zgłasza uczeń nauczycielowi na początku lekcji. Nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym wpisując długopisem (•) – kropkę. Za każde kolejne nie odrobienie pracy domowej , brak zeszytu, przyborów, stroju sportowego oraz nie przygotowanie się do lekcji uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną .
13. W przypadku nie poinformowania nauczyciela o nie przygotowaniu do zajęć lub braku pracy domowej uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną. Do zapowiedzianych prac pisemnych uczeń musi być zawsze przygotowany.
14. Oceny z prac klasowych wpisuje się do dziennika kolorem czerwonym, za kartkówki, sprawdziany, wypowiedzi ustne i prace domowe kolorem niebieskim lub czarnym (w dzienniku w kolumnach odpowiednio oznaczonych ). Temat pracy klasowej wpisujemy kolorem czerwonym.

§ 24

Informacje o uczniu

1. Nauczyciel udziela informacji na spotkaniach z rodzicami.
2. Nauczyciel i wychowawca informują rodziców (rodziców formie pisemnej) o zagrożeniu ucznia otrzymaniem negatywnej oceny półrocznej, końcowo rocznej oraz o nie klasyfikowaniu w terminie nie krótszym niż miesiąc przed datą wystawienia oceny.
3. Rodzice (opiekunowie prawni) są poinformowani o wszystkich wystawionych ocenach na tydzień przed Radą Klasyfikacyjną.
4. Na koniec półrocza rodzice (prawni opiekunowie) ucznia otrzymują informację zawierającą:
1) wyniki klasyfikacji (informacja pisemna),
2) postępy ucznia i efekty jego pracy,
3) napotkane trudności w stosunku do możliwości i wymagań edukacyjnych,
4) informacje o przestrzeganiu zasad i norm współżycia społecznego.

§ 25

Klasyfikowanie uczniów

1. Klasyfikowanie przeprowadza się w dwóch półroczu:
1) I półroczu– od 1 września do piątku drugiego tygodnia stycznia;
2) II semestr półroczu – od lutego do końca zajęć edukacyjnych w czerwcu.

§ 26

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu wiedzy i umiejętności osiągniętych przez ucznia a przewidzianych planem nauczania oraz ustaleniu oceny z zachowania w grupie szkolnej i poza nią.
2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim polega na podsumowaniu jego wiedzy i umiejętności w oparciu o obniżenia programowe przewidziane dla danej klasy z poszczególnych przedmiotów oraz z zachowania zgodnie z § 9 ust.5ust.6 i § 10.
3. Klasyfikacja roczna w klasach 1-3 polega na podsumowaniu zdobytej wiedzy
i umiejętności z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania w danym roku szkolnym w formie opisowej zgodnie z § 9 ust.3 i § 11 ust.3.

4. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
w klasach 1-3 polega na podsumowaniu wiedzy i umiejętności zdobytych w ciągu roku szkolnego zgodnie z § 9ust.3 i § 11 ust.3.
5. Klasyfikacja roczna uczniów klas 4-6 polega na podsumowaniu zdobytej wiedzy
i umiejętności przez ucznia w wyniku realizowanych zajęć edukacyjnych określonych
w szkolnym planie nauczania, zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych i rocznej oceny z zachowania według skali podanej
w § 9 ust.5 i § 11ust.4 z zastrzeżeniem ust. 8.
6. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim polega na podsumowaniu jego osiągnięć z poszczególnych przedmiotów z uwzględnieniem obniżeń programowych i zachowania ucznia w danym roku oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych i rocznej oceny z zachowania, zgodnie z § 9 ust.3 i § 11ust.4
z zastrzeżeniem ust.8.

7. Przed zebraniem rocznej rady klasyfikacyjnej nauczyciele oraz wychowawca są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)
o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych i rocznej ocenie zachowania w terminie i formie określonych w § 14 ust.2,3.
8.Informacja o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych i rocznej
ocenie z zachowania jest przedstawiana na piśmie uczniowi i rodzicowi przez wychowawcę
na miesiąc przed terminem zakończenia zajęć dydaktycznych.

13. Termin klasyfikacji śródrocznej i rocznej przypada na poniedziałek ostatniego tygodnia
w danym półroczu.
14. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym

§ 27

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, a śródroczną i roczną ocenę z zachowania wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów oraz ocenianego ucznia.
2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia. Roczna ocena klasyfikacyjna nie ma wpływu na promocje do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

§ 28

1. Uczeń ma prawo do poprawy niesatysfakcjonującej go oceny klasyfikacyjnej – półrocznej i rocznej zaproponowanej przez nauczyciela. Oceną taką może być ocena niedostateczna, dopuszczająca, a nawet dostateczna lub dobra.
2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców ( opiekunów prawnych) nauczyciel ma obowiązek umożliwienia uczniowi poprawienia grożącej mu niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej poprzez wyznaczenie zakresu treści do nauczenia, formy sprawdzenia tychże treści
w terminie do trzech tygodni od dnia poinformowania go o tej ocenie. W przypadku zaś pozostałych ocen niesatysfakcjonujących w terminie do jednego tygodnia od dnia poinformowania go o ocenie.
3. Możliwość poprawy oceny ma tylko ten uczeń, który nie opuścił żadnej godziny zajęć bez usprawiedliwienia.
4. W przypadku zaprezentowania przez ucznia wiedzy lub umiejętności niewystarczających na ocenę wyższą nauczyciel wystawia uczniowi taką ocenę, jaką otrzymałby przed próbą poprawy.
5. Ustalona przez nauczyciela ocena półroczna jest ostateczna, zaś niedostateczna ocena roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 29

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§ 30
Egzamin klasyfikacyjny

1. Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych nie otrzymuje promocji do oddziału klasy następnej lub nie kończy szkoły podstawowej.
2. Uczeń powtarza ostatni oddział klasy szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym,
w którym powtarza oddział klasy do sprawdzianu.
3. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w oddziale klasie szóstej wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu w ostatnim roku nauki szkoły podstawowej
z zastrzeżeniem pkt.6
4. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
5. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu nieklasyfikowaniem.
6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
7. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny zachowania.
10. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
11. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza w formie pisemnej i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły.
12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
13. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami.
14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
15. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja w skład której wchodzą:
1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych , z których jest przeprowadzany ten egzamin..
16. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia.
17. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.
18. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania i ćwiczenia egzaminacyjne;
6) wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
19. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
20. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany".
21. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).
22. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 31
Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o systemie oświaty wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej w części dotyczącej danego ucznia, a o wstrzymaniu powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór uchyla uchwałę po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę.
4. 3. Dyrektor szkoły po wstrzymaniu wykonania uchwały na obowiązek powołać komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające, jak również ustny i pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności oraz ustala roczną ocenę z zajęć edukacyjnych lub zachowania.
5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia względnie ustalenie nowej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania winno odbyć się:
1) zaraz po wpłynięciu wniosku i jego rozpatrzeniu (jeszcze w czerwcu) dla uczniów kończących szkołę podstawową;
2) na początku ostatniego tygodnia ferii letnich dla uczniów, którzy mają uzyskać świadectwa promocyjne.
6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
7. Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z rodzicami i uczniem.
Termin, o którym mowa w ust. 5 nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
8. W skład komisji, wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca oddziału,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danym oddziale,
d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
e) przedstawiciel rady rodziców,
f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole,
g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor szkoły powołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
10. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,
a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
11. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
c)nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,
d) imię i nazwisko ucznia,
e) zadania (pytania) sprawdzające,
f) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
12. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) imię i nazwisko ucznia,
d) wynik głosowania,
e) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
3) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
13. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
14. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna.

§ 32
Promowanie
1. Uczeń oddziału klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału klasy programowo wyższej.
2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału klasy I- III. Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia.
3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I- II do oddziału klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
4. Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.
6. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
9. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze sprawowania.
10. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy.
11. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.
12. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustalona jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
13. Uczeń kończy szkołę jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne, roczne oceny klasyfikacyjnego
2) przystąpił do sprawdzianu kończącego naukę w szkole podstawowej.
14. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 13 powtarza ostatni oddział klasy i przystępuje do sprawdzianu w roku szkolnym, w którym ten oddział klasy powtarza.
15. Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych z obowiązkowych zajęć albo zajęć z języka mniejszości narodowej pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.
16. Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę
w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej.
17. Dziecko, o którym mowa w ust. 16, w roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę
w klasie I szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym nie podlega ono klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.
18. Dziecko, o którym mowa w ust. 16, w roku szkolnym 2015/2016 zamiast kontynuowania nauki w klasie I szkoły podstawowej, może korzystać z wychowania przedszkolnego w wybranym przez rodziców przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, jeżeli dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wyrazi zgodę na przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego.

§ 33
Egzamin poprawkowy
1. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) nazwę zajęć edukacyjnych;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) pytania egzaminacyjne;
6) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskane oceny.
7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy.
10. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć
z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.
11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

§ 34

1. Uczeń kończy szkołę podstawową:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem § 23 ust.5, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej;
2) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w §26 oraz § 29 i 33 ust.3.
2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

§ 35
Sprawdzian szóstoklasisty

1. Sprawdzian przeprowadzany jest na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i ma na celu sprawdzenie w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.
2. Do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian rodzice ucznia składają dyrektorowi pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części drugiej sprawdzianu.
3. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji nie później niż na 3 miesiące przed terminem sprawdzianu.
4. Terminy przeprowadzania sprawdzianu:
1) termin główny- miesiąc kwiecień;
2) termin dodatkowy- miesiąc czerwiec.
5. Sprawdzian składa się z dwóch części i przeprowadzany jest w formie pisemnej.
6. Część pierwsza sprawdzianu obejmuje wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów
w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym i przyrodniczym.
7. Część druga obejmuje wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego.
8. Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa:
1) część pierwsza- 80 minut;
2) część druga- 45 minut.
9. Każda część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w komunikacie centralnej komisji egzaminacyjnej. czas trwania danej części sprawdzianu rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy uczniów.
10. W czasie trwania sprawdzianu uczeń nie powinien opuszczać sali egzaminacyjnej.
11. W czasie trwania egzaminu na sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy.
12. Obserwatorami, o których mowa w ust. 11 mogą być
13. pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
1) przedstawiciele centralnej komisji egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
2) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogicznym, organu prowadzącego szkołę.
14. W czasie trwania sprawdzianu nie udziela się uczniom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań.
15. Zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz zadania zespołu nadzorującego określa § 15 i § 16 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.
16. Z przebiegu danej części sprawdzianu sporządza się protokół, na zasadach określonych
w § 26 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.
17. Pracę egzaminacyjną ucznia po sprawdzeniu i ocenieniu przechowuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przez okres 6 miesięcy od dnia wydania uczniom zaświadczeń
o szczegółowych wynikach sprawdzianu.
18. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje do szkoły nie później niż na
7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
19. Wyniki sprawdzianu są przedstawiane w procentach i obejmują wynik z części pierwszej z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i matematyki oraz wynik z części drugiej.
20. Wynik sprawdzianu jest ostateczny i nie wpływa na ukończenie szkoły.
21. Dyrektor przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.
22. W przypadku zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do odpowiedniej części sprawdzianu w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu wpisuje się odpowiednio „zwolniony: albo „zwolniona”
23. Zwolniony z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub jego części jest:
1) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
2) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż w pkt 1. zwolnienia dokonuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na wniosek rodziców po pozytywnym zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły;
3) laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie ogłoszonym przez dyrektora centralnej komisji egzaminacyjnej w biuletynie informacji publicznej na stronie centralnej komisji egzaminacyjnej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia tytułu laureata lub finalisty (zwolnienie z pierwszej części sprawdzianu).
24. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 23 pkt 3 jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części sprawdzianu najwyższego wyniku.
25. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z tych trudności na podstawie tej opinii.
26. Opinię, o której mowa w ust. 25 przedkłada się dyrektorowi szkoły w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu
27. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel, do dnia 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń zamierza przystąpić do sprawdzianu, informuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu.
28. Uczeń, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności zdającego, za zgodą dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej sprawdzian może być przeprowadzony w miejscu innym niż szkoła. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wyraża na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły.
29. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu lub danej jego części lub przerwał daną część sprawdzianu w terminie głównym może przystąpić do sprawdzianu w terminie dodatkowym.
30. W przypadku gdy z przyczyn losowych lub zdrowotnych uczeń nie może przystąpić do sprawdzianu w terminie dodatkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły (w porozumieniu z rodzicami ucznia) może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu.

§ 36

Badanie zasad

1. W ciągu roku szkolnego dyrektor szkoły lub osoba upoważniona prowadzi monitoring wewnątrzszkolnego oceniania , klasyfikowania i promowania.
2. Ewaluacja oceniania, jego doskonalenie, następować będzie przez:
1) uczniów (ankieta, skrzynka pytań, dyskusje na godzinach do dyspozycji wychowawcy, zebraniach samorządu uczniowskiego),
2) rodziców (ankiety, dyskusje, wnioski na zebraniach)
3) nauczycieli.

§ 37

1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozpatruje Rada Pedagogiczna na swoich zebraniach a zatwierdza Dyrektor Szkoły
2 Wewnątrzszkolne Ocenienie , klasyfikowania i promowania wchodzi w życie w roku szkolnym 2007/2008, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców.

§ 38

Ocenianie z religii/etyki odbywa się w/g skali przyjętej w kl. IV - VI.

§ 39

Program Wychowawczy Szkoły

Szkoła pracuje w oparciu o program wychowawczy szkoły.

§ 40

Organy szkoły i ich zadania:
1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.
2. Kompetencje dyrektora:
1) kieruje bieżącą działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju psychofizycznego;
4) kieruje pracami rady pedagogicznej;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i odpowiada za ich
prawidłowe wykorzystanie;
6) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
7) przyznaje nagrody oraz wymierza kary nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
8) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;
w sprawie nagród nauczycieli i innych pracowników;
9) jest mediatorem przy rozwiązywaniu spraw pomiędzy poszczególnymi organami szkoły;
10) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi organami szkoły.
11) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
12) Odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu na koniec oddziału klasy szóstej przeprowadzonego w szkole;
13) Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:
a) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,
b) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji;
14) Dyrektor stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

3. Kompetencje rady pedagogicznej stanowiące:
1) zatwierdza plany pracy szkoły,
2) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
3) występuje do organu sprawującego nadzór nad szkołą z wnioskami o dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela,
4) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego i opiniuje go,
5) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów w szkole,
6) ustala formy doskonalenia zawodowego w tym samokształcenia nauczycieli,
7) podejmuje uchwały w sprawie karnego przeniesienia ucznia do innej szkoły,
8) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
4. Opiniodawcze. Rada pedagogiczna opiniuje:
1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć dodatkowych;
4) projekt planu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora.
5. Kompetencje rady rodziców:
1) występuje z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły do rady pedagogicznej lub dyrektora,
2) gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł,
3) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

4) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły lub placówki i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć dodatkowych
6. Kompetencje samorządu szkolnego:
1) Samorząd szkolny ma:
a) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępowania w nauce i zachowaniu,
b) prawo do organizacji życia szkolnego i umożliwienie rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
c) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem,
e) prawo wyboru nauczyciela - opiekuna samorządu.
2) Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły.

§ 53

1. W sprawach spornych pomiędzy organami szkoły rozstrzygnięcia zapadają w zespole: dyrektor szkoły, wychowawca klasy, przewodniczący rady rodziców, przewodniczący samorządu uczniowskiego.
2. Bieżące kontakty między organami szkoły odbywają się bezpośrednio lub za pośrednictwem dyrektora szkoły.
3. W wypadku spraw, których zakres wykracza poza kompetencje danego organu lub gdy sprawy obejmują kompetencje kilku organów szkoły, wtedy zagadnienia te powinny być omawiane z udziałem reprezentantów zainteresowanych organów szkoły lub na wspólnych zebraniach tych organów.
4. Sytuacje konfliktowe między organami rozstrzygane są wewnątrz szkoły wg następującego trybu:
1) z każdego z organów szkoły wybierany jest jeden przedstawiciel, który stanowi skład zespołu rozstrzygającego zaistniały problem;
2) decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50 % członków zespołów;
5. Spory między organami szkoły rozwiązywane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.
6. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.
7. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.
8. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się następujące zasady postępowania:
1) konflikt dyrektor - rada pedagogiczna:
a) spory pomiędzy dyrektorem, a rada pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach rady pedagogicznej,
b) w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz szkoły można zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu do „mediatora”.
2) konflikt dyrektor – rada rodziców:
a) spory pomiędzy dyrektorem, a radą rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu rady rodziców z udziałem dyrektora,
b) w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może zwrócić się
o pomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego.
3) konflikt dyrektor - samorząd uczniowski:
a) spory pomiędzy dyrektorem, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są między wybranymi przez samorząd uczniowski przedstawicielami samorządu uczniowskiego
a dyrektorem szkoły w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego.
4) konflikt rada pedagogiczna - samorząd uczniowski.
a) spory pomiędzy radą pedagogiczną, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są na wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez radę pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz dyrektora.

§ 54

Współdziałanie rodziców i nauczycieli w procesie wychowania.

1. Na początku roku szkolnego dyrektor szkoły zapoznaje rodziców z planem pracy szkoły, a wychowawcy klas z planami wychowawczymi oraz z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikacji, promowania i bezpieczeństwa uczniów.
2. Informacje na temat zachowania i postępów w nauce swego dziecka rodzice uzyskają
w każdym czasie w dniach pracy szkoły poprzez osobisty kontakt nauczycieli
i wychowawców z rodzicami,
3. Bieżące informacje związane z zachowaniem ucznia nauczyciele zamieszczają
w dzienniczkach uczniowskich.
4. Organizuje się stałe spotkania z rodzicami co najmniej dwa w półroczu.
5. Wychowawcy we współpracy z poradnią psychologiczno - pedagogiczną informują rodziców o możliwości dalszego kształcenia.
6. Nauczyciele przedmiotów zawiadamiają rodziców w dzienniczkach uczniowskich na miesiąc przed zebraniem klasyfikacyjnym o przewidywanych ocenach
niedostatecznych a wychowawcy o nagannych ocenach z zachowania.

§ 55

Organizacja szkoły

Podstawową jednostką organizacji szkoły jest oddział
§ 56

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§ 57

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Arkusze organizacji szkoły składa się do 30 kwietnia każdego roku, a zatwierdza go organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się
1) liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
2) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
4. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

§ 58

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca, który dla zapewnienia ciągłości
i skuteczności pracy powinien opiekować się oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. W szkole może być, za zgodą organu prowadzącego, zatrudniony asystent nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasach I – III lub asystent wychowawcy świetlicy. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczycieli lub wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania pod kierunkiem nauczyciela, do którego jest przydzielony”
2. Zadania wychowawcy:
1) organizować zajęcia zespołu klasowego, kształtować atmosferę dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów,
2) współdziałać z nauczycielami uczącymi w klasie, której jest wychowawcą, lekarzem szkolnym i rodzicami,
3) inicjować pomoc uczniom mającym trudności w nauce, otaczać opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz organizować niezbędną pomoc w tym zakresie,
4) systematycznie informować uczniów o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych i zachowaniu uczniów na terenie szkoły oraz organizować wzajemne kontakty między rodzicami i nauczycielami i dyrekcją szkoły,
5) organizować proces orientacji zawodowej,
6) inicjować samorządną działalność uczniów poprzez stwarzanie dogodnych warunków do statutowej działalności organizacji uczniowskich i młodzieżowych oraz sprawować opiekę nad samorządem klasowym,
7) systematycznie oddziaływać na wychowanków, w celu ukształtowania ich poczucia odpowiedzialności za własne czyny, wyrabianie pożądanych postaw moralnych i obywatelskich nacechowanych zdolnością dostrzegania
i rozwiązywania problemów środowiska,
8) wyrabiać u uczniów trwałe nawyki uczestnictwa w życiu szkoły i zajęciach pozalekcyjnych,
9) czuwać nad realizacją obowiązku szkolnego,
10) prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno - wychowawczej w klasie,
11) ustalać treść formę godzin do dyspozycji wychowawcy,
12) prowadzić obserwacje psychologiczne uczniów i dokumentować je, kierować do poradni psychologiczno - pedagogicznej,
13) rozpoznawać środowisko wychowawcze ucznia,
14) udzielać porady wychowawczej rodzinom patologicznym.

§ 59

Uczniowie szkoły, organizacje uczniowskie.

1. Szkoła stwarza organizacjom uczniowskim, młodzieżowym i społecznym warunki do aktywnej działalności oraz możliwość korzystania z pomieszczeń szkolnych.
2. Cele, zadania i formy działalności organizacji działających w szkole określają ich statuty i regulaminy, które nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.

§ 60

Szkoła prowadzi zapisy dzieci do klasy pierwszej na rok przed rozpoczęciem pełnienia przez nie obowiązku szkolnego.

§ 61

1. W miarę posiadanych środków pieniężnych szkoła może organizować zespoły wyrównawcze, gimnastykę korekcyjną oraz jeżeli jest taka potrzeba nauczanie indywidualne w przypadkach i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na 2 półrocza zakończone klasyfikacją stanowiącą podsumowanie osiągnięć szkolnych uczniów.
3. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U.
z 2009 r. Nr 136, poz. 1116) w § 61 statutu dodaje się ustęp 3 o treści:
Dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, w ramach tygodniowego wymiaru godzin, są realizowane w formie zajęć sportowych, jako zajęcia lekcyjne.

§ 62

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne
z zakresu kształcenia ogólnego.
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne,
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 (nauka religii), zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 (zajęcia związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej, a w szczególności nauka języka oraz własnej historii i kultury), oraz zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.; wiedza o życiu seksualnym człowieka), organizowane w trybie określonym w tych przepisach. Zajęcia edukacyjne organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców
2. Lekcje prowadzone są w salach, na boisku szkolnym lub za zgodą dyrektora poza obiektem szkolnym np. w muzeum, w teatrze, w kinie, na wycieczce.

§ 63

1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada:
1) pomieszczenia do nauki wyposażone w sprzęt i podstawowe pomoce naukowe,
2) bibliotekę z właściwie dobranymi książkami,
3) pomieszczenia gospodarcze.
2. Zasady zaopatrzenia szkoły w pomoce naukowe i sprzęt regulują odrębne przepisy.
3. Szkoła udziela pomocy doraźnej uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej w miarę posiadanych środków możliwości prawnych.

§ 64
1. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje uczniów strój galowy:
1) biała koszula, ciemne spodnie i ciemna spódnica (dziewczęta).
2. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązują obuwie sportowe i strój sportowy:
1) biała koszulka i ciemne spodenki;
2) dres (podczas niskich temperatur).

§ 65

Biblioteka

1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań szkoły doskonalenia pracy nauczyciela. Godziny pracy biblioteki pozwalają na korzystanie z jej zbiorów w czasie przerw, lekcji i po ich zakończeniu.
2. Zadania nauczyciela bibliotekarza:
1) jest odpowiedzialny za dobór księgozbioru, jego zabezpieczenie i utrzymanie
w należytym stanie,
2) prowadzi zajęcia z zakresu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów,
3) organizuje i popularyzuje czytelnictwo na terenie szkoły;
4) umożliwia korzystanie ze zbiorów w czytelni;
5) umożliwia korzystanie z Internetu i programów multimedialnych;
6) udostępnia książki i inne źródła informacji;
7) stwarza warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
8) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów, wyrabia i pogłębia nawyk czytania i uczenia się;
9) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczna;
10) powiększa zasoby biblioteczne z uwzględnieniem środków finansowych szkoły;
11) prowadzi konserwację i selekcję zbiorów;
12) współdziała z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych;
13) współuczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych szkoły.
2a. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:
1) właściwą obsadę personalną;
2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę;
3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej;
4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki;
5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej;
6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki;
7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza.
2c. Biblioteka szkolna współpracuje z:
1) uczniami;
2) nauczycielami i wychowawcami;
3) rodzicami;
4) innymi bibliotekami.
2e. W ramach swej działalności biblioteka szkolna może także nawiązać współpracę z:
1) gminą;
2) władzami lokalnymi;
3) ośrodkami kultur;
4) innymi instytucjami.
3. Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej
1) Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.
2) Ilekroć mowa o:
podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego,
a zakupiony z dotacji celowej;
materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
3)Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.
4)Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane
w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).
5) Biblioteka nieodpłatnie:
a) wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową;
b) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.
3a. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, uczniowie uzyskują począwszy od roku szkolnego:
1) 2014/ 2015- uczniowie oddziału klasy I;
2) 2015/ 2016- uczniowie oddziału klasy II i IV;
3) 2016/ 2017- uczniowie oddziału klas III i V;
4) 2017/ 2018- uczniowie oddziału klasy VI.
4. Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i są przetwarzane zgodnie z Instrukcją przetwarzania danych
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wólce

5. Przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej części podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się
z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego ucznia. Wychowawca odbiera je wraz księgą ewidencji podręczników, w której wpisane są numery wypożyczanych woluminów. Wydania materiałów dokonuje wychowawca. Potwierdzenie odbioru na kartach wypożyczeń kwitują rodzice / prawni opiekunowie. W roku szkolnym dopuszcza się, by po odbiór podręczników z biblioteki zgłaszali się uczniowie osobiście.

6. Uczeń przechowuje podręczniki i materiały edukacyjne w przydzielonej osobistej szafce. W sytuacjach wskazanych przez nauczyciela uczeń ma prawo zabrać podręcznik/ materiały edukacyjne do domu z obowiązkiem przyniesienia ich do szkoły we wskazanym terminie. Materiały ćwiczeniowe uczeń użytkuje w szkole i w domu.

7. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.

8. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych:
1) czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych;
2) czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;
3) podręczniki obkłada się w specjalnie przygotowane przeźroczyste foliowe oprawy;
4) zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych;
5) uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;
6) z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;
7) podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.

9. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:

1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;
2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb
i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo-odbiorczy. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego, do której uczeń przechodzi.

10. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.

11. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, po dwukrotnym pisemnym wezwaniu do zwrotu, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra ds. oświaty
i wychowania. Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe szkoły i stanowi dochód budżetu państwa.

§ 65a
Dzienniki elektroniczne

1.Dzienniki elektroniczne, mogą być prowadzone na dwa sposoby:
1)jednocześnie w formie elektronicznej i w formie papierowej, co nie wymaga zgody organu prowadzącego;
2) wyłącznie w formie elektronicznej, po zrezygnowaniu z prowadzenia ich w formie papierowej, co wymaga zgody organu prowadzącego;
2. Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga:
1) zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny;
2) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób nieuprawnionych;
3) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą ;
4) rejestrowania historii zmian i ich autorów;
5)umożliwienia bezpłatnego wglądu rodzicom do dziennika elektronicznego, w zakresie dotyczącym ich dzieci.
3.System informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych powinien umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie w formie papierowej dzienników:
1)w przypadku prowadzenia dzienników, wyłącznie w formie elektronicznej, wpisanie przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym tematu zajęć, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć;
2)w terminie 10 dni od dnia zakończenia roku szkolnego, dane stanowiące dziennik elektroniczny zapisuje się na informatycznym nośniku danych, według stanu odpowiednio na dzień zakończenia roku szkolnego oraz na dzień zakończenia półrocza;
3)za prowadzenie dziennika płaci zawsze jednostka z własnego budżetu, bowiem jest to opłata za obsługę działań administracyjnych jednostki. Dotyczy to zarówno dziennika elektronicznego jak też dziennika w formie papierowej.
4. Jednostki nie pobierają od rodziców opłat za obsługę żadnego z działań administracyjnych jednostki, a zatem nie pobierają opłat:
1) za prowadzenie dzienników;
2) za kontaktowanie się rodziców przez Internet z jednostką, a w tym wszyscy rodzice otrzymują bezpłatnie login umożliwiający kontaktowanie się rodziców przez Internet
z jednostką;
3) przekazywanie danych o uczniu, a w tym informacji o jego obecnościach i jego ocenach.
5. Rodzice mają prawo do bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego w zakresie dotyczącym ich dziecka. Szkoła jest odpowiedzialna za to, aby rodzice mieli możliwość wglądu do wszystkich informacji zawartych w dzienniku elektronicznym, z każdego dostępnego im miejsca, o każdej porze i z nieograniczoną częstotliwością.
6. Bezpłatny wgląd oznacza brak opłat za tę usługę na rzecz kogokolwiek, a w tym także na rzecz dostawcy oprogramowania, agencji ubezpieczeniowej, a także każdego innego podmiotu.

§ 66
Świetlica

1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają dłużej w szkole ze względu na: czas pracy rodziców – na wniosek rodziców; organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki uczniom.
2.Liczba uczniów w grupie świetlicowej nie może przekroczyć 25 osób.
3.Zajęcia świetlicowe dostosowuje się do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów,
a także ich możliwości psychofizycznych. Wyposażenie świetlicy oraz organizacja czasu pozwala na odrabianie lekcji oraz rozwój fizyczny uczniów.
Do zadań nauczycieli świetlicy należy:
1) opracowanie programu rozwoju i rocznego planu pracy świetlicy;
2) opracowanie zakresu czynności i planu pracy oraz prowadzenie dokumentacji zgodnie
z aktualnymi przepisami prawnymi z uwzględnieniem w nich zapisów gwarantujących bezpieczeństwo informacji i danych osobowych, do których wychowawcy uzyskują dostęp
w związku z realizacją powierzonych im zadań służbowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do zadań związanych
z przetwarzaniem danych, jak również wykorzystywania tych danych wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązków służbowych;

4. Świetlica pracuje na podstawie regulaminu znajdującego w osobnym dokumencie szkolnym.

§ 67

Zadania nauczycieli

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą zgodnie z przydziałem przedmiotowym i jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz jakość i wyniki swej pracy.
2. Do obowiązków nauczyciela należy:
1) poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego, poznawanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru,
2) rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki,
3) prawidłowe realizowanie programu nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie jak najlepszych warunków,
4) doskonalenie zawodowe, troska o warsztat pracy i wyposażenie pracowni,
5) tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno - wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, kształtowanie umiejętności dobrze zorganizowanej pracy umysłowej, zespołowej i indywidualnej,
6) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny, środowiska i kraju,
7) upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej,
8) ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia,
9) systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów,
10) zachowanie bezstronności w ocenie uczniów.

3 .W ramach czasu pracy, o którym mowa w Art. 42. ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz;
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że
w ramach tych zajęć:
a) nauczyciel szkoły, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia
w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu
4. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze zajęć, okres rozliczeniowy, obniża się proporcjonalnie do wykonywanego wymiaru zajęć.
5.Zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu pracy nauczyciela:
1) o których mowa w ust. 3 pkt 1, są rejestrowane i rozliczane w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć;
2) o których mowa w ust. 3 pkt 2, są rejestrowane i rozliczane w okresach półrocznych
w dziennikach zajęć pozalekcyjnych

§ 68
Obowiązek szkolny

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
Na wniosek rodziców składany do dyrektora szkoły, szkoła przyjmuje do oddziału klasy pierwszej także dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat jeżeli wykazują psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej i odbyły roczne przygotowanie przedszkolne.

2. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.
7. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
3. Dokonując podziału na oddziały w klasach pierwszych dyrektor grupuje dzieci od najmłodszego i kolejno wg miesięcy urodzenia.

4. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły dokonując podziału może odstąpić od zasady, o której mowa w ust. 4. Może to nastąpić w przypadkach:

1) gdy, w tym samym roku szkolnym przyjmowane jest rodzeństwo urodzone w różnych rocznikach;
2) dzieci są spokrewnione;
3) dzieci uczęszczały do tej samej grupy w oddziale przedszkolnym lub przedszkolu;
4) konieczności planowania sprawnego i jak najkrótszego dowozu dzieci.;
5) gdy ułatwia to rodzicom odbiór dzieci ze szkoły.

§ 68a
Odroczenie obowiązku szkolnego.

1. Odroczenie obowiązku szkolnego dokonuje dyrektor szkoły podstawowej do której zostało przyjęte dziecko.

2. Odroczenia dokonuje się na wniosek rodziców. Rodzic jest obowiązany dostarczyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego.

3. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.

4. Dyrektor szkoły podstawowej w sytuacji, gdy odroczenie dotyczy dziecka z poza obwodu szkoły, zawiadamia dyrektora szkoły „obwodowej” dla dziecka o odroczeniu przez niego spełniania obowiązku szkolnego.

§ 68b
Inne formy spełniania obowiązku szkolnego.

1. Obowiązek szkolny może być także spełniany przez dziecko poza szkołą na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka i na wniosek rodzica/prawnego opiekuna. Sposób postępowania w tym zakresie reguluje art. 16 ust. 8 - 14 ustawy o systemie oświaty.

2. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny w formie, jak w ust. 1 może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki.

3. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność
w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych
w szkole podstawowej.
6. Zgodnie z art. 18 ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych z zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
4) informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą obwodową

§ 69

Postanowienia końcowe

Szkoła posiada własny sztandar, godło (logo, zał.1), flagę (zał.2),) oraz ceremoniał szkolny.

Załącznik 1

Załącznik 2 Logo szkoły

§ 70

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 71a

Dyrektor upoważnia swoich pracowników do gromadzenia niezbędnych danych osobowych uczniów oraz zobowiązuje do ochrony tychże danych.

§ 72

Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
§ 73

Rada rodziców i samorząd uczniowski działają w oparciu o statut szkoły i przepisy ministerialne oraz własne plany działalności i regulaminy.

Statut Szkoły może być zmieniony na wniosek jednej trzeciej członków Rady Pedagogicznej lub Dyrektora Szkoły. Uchwała o zmianie Statutu zapada zwykłą większością głosów
w obecności dwóch trzecich członków Rady Pedagogicznej.

Statut przechowywany jest w sekretariacie szkoły, jego kopie dostępne są (do wglądu) w bibliotece szkolnej, sekretariacie i na szkolnej stronie internetowej.

Statut został przyjęty przez radę pedagogiczną na zebraniu w dniu ...............................r.

Statut został przyjęty przez radę rodziców na zebraniu w dniu.........…………..r.

Statut obowiązuje od ………………………….r.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

szkoła