AAA
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wólce
Przedszkole w Wólce

Komunikaty

17 kwietnia 2020 10:18 | Komunikaty

Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

 

WNIOSEK I UMOWA PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKCH.
REGULAMIN

użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności komputera (zestawu komputerowego), laptopa albo tabletu w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wólce.

 

 1. W ramach kształcenia na odległość organizowanego zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wólce (zwana dalej szkołą) użycza nieodpłatnie sprzęt niezbędny do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności komputera (zestawu komputerowego), laptopa albo tabletu, stanowiących wyposażenie danej jednostki.
 2. Możliwość użyczenia sprzętu komputerowego posiada uczeń uczęszczający do szkoły i nie posiadający komputera domowego lub mający utrudniony dostęp do urządzenia ze względu na liczne rodzeństwo lub pracę rodziców (zwany dalej uczniem) oraz nauczyciel szkoły nie posiadający sprzętu pozwalającego mu na realizowanie zadań wynikających z  kształcenia na odległość.
 3. Użyczenie następuje na wniosek rodzica / prawnego opiekuna ucznia lub nauczyciela (załącznik nr 1) po zatwierdzeniu go przez dyrektora i po podpisaniu umowy użyczenia.
 4. Rodzic ucznia akceptuje niniejszy regulamin w obowiązującej formie brzmienia, w dniu złożenia wniosku i ponosi odpowiedzialność za użyczony sprzęt.
 5. W razie braku możliwości użyczenia sprzętu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego regulaminu obowiązuje kolejka wg daty wpływania wniosków. Istnieje możliwość złożenia jednorazowo tylko jednego wniosku.
 6. Po podpisaniu umowy użyczenia sprzęt, o którym mowa w pkt 1 niniejszego regulaminu wydawany jest przez Dyrektora szkoły rodzicowi/ prawnemu opiekunowi ucznia/ nauczycielowi.
 7. Rodzic /opiekun prawny ucznia/ nauczyciel zobowiązuje się do osobistego zwrotu komputera w stanie takim, w jakim go otrzymał w dniu użyczenia i dostarczenia go do Dyrektora szkoły.
 8. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania komputera przez ucznia w okresie użyczenia odpowiada rodzic/opiekun prawny ucznia / nauczyciel i zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy sprzętu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego regulaminu zgodnie z podpisaną umową użyczenia.  
 9. Jeżeli sprzęt, o którym mowa w pkt 1 niniejszego regulaminu objęty jest obowiązującą gwarancją, rodzic zobowiązuje się do zgłoszenia na piśmie informacji o zaistniałych problemach przy zwrocie komputera.
 10. W przypadku naruszenia obowiązujących zabezpieczeń (plomb) gwarancyjnych sprzętu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego regulaminu, rodzic/ opiekun prawny ucznia / nauczyciel ponosi koszty wymiany sprzętu na nowy.
 11. Zabrania się instalowania na sprzęcie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego regulaminu własnego oprogramowania.
 12. Zabrania się usuwania oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem, o którym mowa w pkt 1 niniejszego regulaminu w dniu użyczenia.
 13. Zabrania się korzystania ze sprzętu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego regulaminu w jakikolwiek sposób mogący naruszać prawa autorskie.
 14. Zwrot sprzętu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego regulaminu  następuje w terminie określonym w umowie użyczenia.
 15. Dyrektor ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu sprzętu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego regulaminu zgodnie z podpisaną umową użyczenia.
 16. Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.
 17. W kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decydujący głos ma Dyrektor szkoły.
 18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.03.2020 r.

 

 

Dyrektor

Piotr Kowalski

Przeczytano: 115 razy. Wydrukuj|Do góry

szkoła